leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Bích Liên

Theo Bộ TN&MT, triển khai thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Bộ TN&MT được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ.

Mục đích việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, đồng thời khắc phục tồn tại, bất cập của các Nghị định xử phạt qua quá trình triển khai thực hiện; tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan quản lý nhà nước thực hiện hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về quản lý đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Đồng thời nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật nói chung và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Nội dung dự thảo dự kiến được sửa đổi, bổ sung theo 3 nhóm vấn đề chính: Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với nội dung các quy phạm đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quá trình triển khai thi hành; Sửa đổi để bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật theo ý kiến của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa.

Tại cuộc họp các đơn vị đã trao đổi, góp ý, đề xuất nhằm hoàn thiện dự thảo Nghị định, trong đó tập trung vào các nội dung liên quan đến sửa đổi Nghị định số 91/2019/NĐ-CP, sửa đổi nội dung chưa phù hợp với quy định của pháp luật tại Nghị định số 36/2020/NĐ-CP;...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa đề nghị Vụ Pháp chế tiếp thu các ý kiến góp ý của các đơn vị để sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng; đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tháo gỡ một số bất cập trong xử lý vi phạm hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra của ngành tài nguyên và môi trường.

Song song với việc hoàn thiện dự thảo Nghị định, cần `tháo gỡ một số bất cập, vướng mắc; bảo đảm tăng cường hiệu lực, hiệu quả thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh..

BL