(ĐCSVN) - Ngày 11/12, Tổng cục Môi trường đã tổ chức họp báo cáo kết quả thực hiện công tác năm 2014 và phương hướng công tác tổ chức cán bộ năm 2015.

Theo báo cáo tổng kết năm 2014, Tổng cục Môi trường đã tập trung vào việc triển khai Nghị định 21/2013/NĐ-CP ngày 04/3/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã tiến hành lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân, các Bộ, ngành để hoàn thiện dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 132/2008/QĐ-TTg ngày 30/09/2008 của Thủ tướng Chính phủ, trình Tổng Cục trưởng báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về công tác tổ chức bộ máy, Vụ đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy và ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của 18 đơn vị, đặc biệt là 3 đơn vị mới trực thuộc Tổng cục theo Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường; Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục triển khai việc xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức...

Bên cạnh đó, năm 2014 Tổng cục đã thực hiện tốt các công tác chính sách, lao động và tiền lương, công tác cải cách hành chính, công tác thi đua, khen thưởng; tập trung tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thông qua đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước, lý luận chính trị, an ninh quốc phòng với các hình thức đào tạo dài hạn và ngắn hạn ở trong nước và nước ngoài.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, năm 2015, Tổng cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đặt trọng tâm là cải cách chế độ công vụ, công chức của Tổng cục, với mục tiêu xây dựng nền công vụ của Tổng cục chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch và hiệu quả; đào tạo bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đội ngũ công chức, viên chức; Củng cố tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về môi trường từ Trung ương đến địa phương…

Đồng thời, triển khai có hiệu quả việc thi hành Luật Cán bộ, Công chức; Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 25/2014/QĐ-TTg ngày 25/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Môi trường; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Môi trường, đặc biệt là 02 cục môi trường vùng theo hướng tăng cường hiệu lực và hiệu quả…