Bản nháp Nghị quyết về văn hóa vô sản

1. Không phải là những tư tưởng đặc biệt, mà là chủ nghĩa Mác.

2. Không phải là chế tạo một nền văn hóa vô sản mới, mà phải phát triển những kiểu mẫu, những truyền thống, những kết quả tốt nhất của nền văn hóa đang tồn tại theo quan điểm của thế giới quan mác-xít và những điều kiện sinh sống và đấu tranh của giai cấp vô sản trong thời đại chuyên chính của nó.

3. Không phải là biệt lập với Bộ dân ủy giáo dục, mà là một bộ phận của Bộ này, bởi vì Đảng Cộng sản Nga + Bộ dân ủy giáo dục =∑ của văn hóa vô sản.

4. Quan hệ mật thiết và liên đới phục tùng của Nhóm văn hóa vô sản đối với Bộ dân ủy giáo dục.

5. Không được...*

Viết ngày 9 tháng Mười năm 1920. Đăng lần đầu tiên năm 1945 trong Văn tập Lê-nin XXXV

V.I.Lê-nin, Toàn tập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 5, t.41, tr.462.