Ở thôn A-lếch-xan-đơ-rốp huyện Pô-đôn tỉnh Mạc-tư-khoa, một người nào đó tên Tê-rê-khin, nhân danh Đoàn thanh niên cộng sản, bất chấp chỉ thị trực tiếp của Bộ Dân ủy giáo dục, đã chiếm lấy trường dạy làm ren, bắt một nữ giáo viên và chở đi một phần tài sản. Hãy lập tức giải phóng trường, trả lại những đồ vật đã lấy đi của bản thân nhà trường, cũng như của các nữ giáo viên, tạo điều kiện cho các nữ giáo viên có thể an tâm công tác. Hãy thẩm tra những hành động phi pháp của Tê-rê-khin để đưa y ra tòa.

Tình hình chấp hành thế nào, báo cáo cho biết.

Chủ tịch Hội đồng Dân uỷ
Lê-nin

2.1.1920

V.I.Lê-nin, Toàn tập, tiếng Nga, xuất bản lần thứ 5, t. 51, tr.109.