Trong bất kỳ một trường học nào, điều quan trọng nhất là phương hướng chính trị và tư tưởng của các giáo trình. Cái gì quyết định phương hướng đó? Hoàn toàn và chỉ là thành phần các giảng viên thôi. Các đồng chí, các đồng chí đều biết rất rõ rằng bất kỳ việc “giám sát” nào, bất kỳ những “chỉ thị” nào, bất kỳ những “chương trình” nào, những “điều lệ” nào ,v.v…, cũng đều chỉ là những câu nói trống rỗng đối với cách cấu tạo thành phần của các giảng viên. Chẳng có sự giám sát nào, chẳng có chương trình nào, v.v…là có thể tuyệt đối thay đổi được phương hướng của các giáo trình đã do các giảng viên quyết định. Không bao giờ và chẳng một nơi nào trên thế giới lại có một tổ chức biết tự trọng, một phái, một nhóm chịu nhận chia sẻ trách nhiệm đối với một nhà trường mà phương hướng trái ngược với phương hướng của mình và do thành phần của các giảng viên quyết định.

Tôi xin nhắc lại một lần nữa: quyết định tính chất và phương hướng thật sự của nhà trường không phải là do các nguyện vọng thành kính của các tổ chức địa phương, không phải là các nghị quyết của “Hội đồng” học viên, cũng không phải là các “chương trình”, v.v…, mà là do thành phần các giảng viên.

V.I. Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1972, t.15, tr. 677, 680