Một điều kiện khác để nâng cao năng suất lao động, trước hết chính là trình độ tiến bộ của nền giáo dục và văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân. Hiện nay, đà tiến bộ đó đang được tiếp diễn một cách nhanh chóng phi thường, song những người bị mù quáng vì nếp cũ của giai cấp tư sản, những người không thể nào hiểu được đà tiến về phía ánh sáng, không hiểu được óc sáng kiến mà hiện nay nhờ có tổ chức Xô-viết đã được khơi lên trong những tầng lớp “bên dưới” của nhân dân, - những người ấy không thấy được điều đó. Hai là, để đạt tới đà phát triển kinh tế, chúng ta còn phải nâng cao thêm tinh thần kỷ luật của những người lao động, nâng cao tài khéo léo về nghiệp vụ của họ, không nên lãng phí thời giờ, nhưng phải tăng thêm cường độ lao động và tổ chức lao động cho được tốt hơn.

28 tháng Tư 1918

V.I.Lênin, Tuyển tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, xuất bản lần thứ hai, 1960, q.II, ph.I, tr. 418