13. Trường học phải tuyệt đối là trường học phi tôn giáo.

14. Giáo dục phổ thông và bách khoa (cung cấp những tri thức lý luận và thực tiễn về tất cả các ngành chủ yếu của sản xuất), miễn học phí và cưỡng bách, cho đến 16 tuổi, cho tất cả các trẻ em nam nữ; liên hệ chặt chẽ giáo dục với lao động xã hội có ích của các em.

15. Cung cấp cho tất cả các học sinh lương thực, quần áo và sách vở do Nhà nước đài thọ.

Viết tháng Tư tháng Năm 1917

V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1963, t.24, tr. 566