Hội đồng Dân ủy giao cho Bộ giáo dục dự thảo ngay lập tức một số nghị định và thể lệ để trong trường hợp số sinh viên xin vào các trường đại học nhiều hơn số chỗ sẵn có, thì đề ra những biện pháp khẩn thiết nhằm bảo đảm cho tất cả những ai muốn học đều có thể học được. Trong vấn đề này không thừa nhận một đặc quyền nào cho những giai cấp hữu sản, chẳng những về mặt pháp luật mà cả về mặt thực tế nữa. Trước hết phải thu nhận vô điều kiện các sinh viên xuất thân từ hàng ngũ vô sản và nông dân nghèo, và phải cấp học bổng cho họ một cách phổ biến.

Viết ngày 2 tháng Tám 1918

V.I.Lênin, Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1971, t. 28, tr.52