(ĐCSVN) - Vừa qua, Tỉnh ủy Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2015: 90% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện trở lên đạt trình độ đại học chuyên môn, cao cấp lý luận chính trị hành chính, trình độ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định; 70% công chức, viên chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao; tỷ lệ lao động xã hội qua đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề đạt 60%; 70% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 100% đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và có trên 30% trên chuẩn; số học sinh cấp trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt 90%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt 95% trở lên…..

Đến năm 2020, 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp huyện trở lên đạt trình độ đại học chuyên môn, cao cấp lý luận chính trị hành chính, trình độ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn quy định; 100% công chức, viên chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp công lập đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ được giao; 90% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 100% đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên 30% trên chuẩn; số học sinh cấp trung học cơ sở đúng độ tuổi đạt 95%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp hàng năm đạt 95% trở lên; 250 sinh viên cao đẳng, đại học trên 10.000 dân; 12 bác sĩ và 1,2 dược sĩ đại học trên 10.000 dân…

Để đạt các mục tiêu trên, Tỉnh ủy đã đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiện toàn, nâng cấp hoàn chỉnh hệ thống các cơ sở giáo dục, đào tạo bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế, chính sách và đầu tư cho nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường mở rộng hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nhân lực; ưu tiên nguồn vốn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2011-2020./.