Đồng chí Võ Văn Thưởng gặp mặt các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam
 ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2021 (Ảnh: Kiều Giang)

Tại buổi làm việc, thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng 24 đồng chí đã được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm làm Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2021.

Đồng chí khẳng định: “Công tác thông tin đối ngoại đã góp phần quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước, nâng cao uy tín của Việt Nam trên thế giới; đồng thời, góp phần bảo vệ chủ quyền, biên giới lãnh thổ; củng cố và mở rộng quan hệ hợp tác với các quốc gia và tổ chức quốc tế, đẩy mạnh quan hệ kinh tế - thương mại, thu hút đầu tư nước ngoài, khách du lịch quốc tế vào Việt Nam; khuyến khích, động viên kiều bào ta ở nước ngoài gắn bó với quê hương, chủ động, tham gia xây dựng, phát triển đất nước… Đóng góp vào những thành tích chung đó có vai trò quan trọng của ngành ngoại giao, trong đó có các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, mà trước hết là của các đồng chí Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài”.

Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, trong những năm tới, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến nhanh, khó lường, vấn đề chủ quyền biên giới lãnh thổ, nhất là tình hình Biển Đông còn nhiều diễn biến phức tạp. Giai đoạn 2018 – 2021 cũng là giai đoạn có nhiều hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, các sự kiện lớn của đất nước.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tận dụng thế mạnh của các cơ quan đại diện Việt Nam nhằm tăng cường công tác thông tin đối ngoại tại các địa bàn nước ngoài, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2021 một số nội dung chính sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng nói chung, về công tác đối ngoại nói riêng; tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thông tin đối ngoại theo tinh thần “Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 –  2020”, “Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013 – 2020”, Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tới năm 2020” và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác thông tin đối ngoại liên quan. Phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực và nhiệt huyết công tác. Chủ động, đi đầu trong việc xây dựng cơ quan đại diện đoàn kết; phát huy hiệu quả vai trò là kênh thông tin chính thống, trực tiếp của Đảng và Nhà nước; làm cầu nối truyền tải thông tin trong nước đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, truyền tải những mong muốn của cộng đồng người Việt Nam đối với các vấn đề trong nước; đồng thời, tiếp thu tinh hoa văn hóa, kinh nghiệm phát triển của các nước, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, bám sát tình hình địa bàn, nghiên cứu, hiểu được địa lý, lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán nước sở tại. Đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò kết nối của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng, Quốc hội Việt Nam với các đối tác ở nước ngoài; triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, kịp thời tham mưu chủ trương, chính sách sách phù hợp, góp phần củng cố, phát triển các mối quan hệ của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, có hiệu quả, thiết thực; tích cực vận động chính giới, bạn bè quốc tế đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị với Việt Nam, phục vụ hiệu quả các mục tiêu an ninh, phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Ba là, làm tốt công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình dư luận của người dân và của kiều bào ta ở địa bàn sở tại về các vấn đề chính trị, kinh tế –  xã hội ở trong nước, nhất là những vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ, vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền... Chủ động dự báo chính xác, kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực liên quan đến Việt Nam; thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vấn đề tôn giáo, dân tộc, dân chủ, nhân quyền để cộng đồng quốc tế hiểu đúng, hiểu rõ tình hình trong nước; tham mưu, đề xuất giải pháp trong công tác tuyên truyền đối ngoại, tăng cường phản bác, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các nước và cộng đồng quốc tế.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Chủ động, xây dựng kế hoạch quảng bá văn hóa, con người Việt Nam, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh đất nước với bạn bè các nước. Phối hợp, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động ngoại giao kinh tế, nhất là hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; chủ động, phối hợp nghiên cứu, tìm tòi giải pháp, tham gia tháo gỡ những rào cản kỹ thuật nhằm đa dạng hóa, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Năm là, chủ động, tích cực bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cộng đồng người Việt Nam ở địa bàn sở tại. Theo dõi, thăm hỏi, động viên và có các biện pháp hỗ trợ công dân, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài về thông tin và pháp lý, nhất là ở những địa bàn khó khăn, phức tạp. Ngoài ra, làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về đất nước, lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam, về những thành tựu mà Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm đổi mới đến với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là trong thế hệ trẻ, lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện có hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần làm cầu nối giữa cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, góp phần tích cực xây dựng và phát triển đất nước.

Sáu là, hiện nay, xu thế toàn cầu hóa và sự phát triển của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động mạnh mẽ tới nền kinh tế, chính trị của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức, đặc biệt là các thách thức an ninh phi truyền thống, việc bảo đảm an toàn, an ninh không gian mạng và vấn đề tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia... Điều đó đặt ra đòi hỏi cấp thiết cho các cơ quan chỉ đạo, điều hành, cho lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại nói chung và cho các Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài nói riêng, phải thay đổi nhận thức, nắm bắt được những thuận lợi, khó khăn, để chủ động tham gia có hiệu quả vào Cách mạng công nghiệp 4.0. Các đồng chí trưởng cơ quan đại diện cần có kế hoạch tự nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác thông tin đối ngoại; cần quán triệt sâu sắc phương châm: Chính xác, kịp thời, linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng; chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, đầu tư về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng công nghệ truyền thông đa phương tiện, tranh thủ các trang mạng xã hội… để cập nhật thông tin, các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước về các vấn đề được dư luận quan tâm; biên soạn các ấn phẩm, tài liệu tuyên truyền bằng tiếng nước ngoài… nhằm đem lại hiệu quả tuyên truyền cao nhất, đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch, nhất là đối với các vấn đề tôn giáo, dân tộc, biên giới, lãnh thổ, dân chủ, nhân quyền.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam
 ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2021 (Ảnh: Kiều Giang)

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, mỗi Đại sứ, Tổng Lãnh sự, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có vai trò quan trọng, là đại diện của đất nước ở một nước sở tại – đây là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho các đồng chí. Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, đồng chí Võ Văn Thưởng chúc các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2021 phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tài năng của mình, khắc phục mọi khó khăn, xây dựng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài ngày càng vững mạnh, có uy tín, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đóng góp thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước.

Về phần mình, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2018 – 2021 đã chia sẻ tâm tư, đề xuất về các vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền, vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài; về những khó khăn, thuận lợi, kinh nghiệm trên một số mặt hợp tác giữa Việt Nam và các địa bàn. Các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại Việt Nam ở nước ngoài cũng khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

Kiều Giang