leftcenterrightdel
 Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên là hoạt động giáo dục bắt buộc nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên là hoạt động giáo dục bắt buộc nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây cũng là phương thức nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa cho sinh viên trong trường học và trên môi trường mạng. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp học tập ở bậc đại học để giúp sinh viên thích nghi nhanh, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện trong giai đoạn phát triển mới của đất nước và trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Nội dung của tuần sinh hoạt công dân - sinh viên năm học 2021 - 2022 đảm bảo đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tập trung vào 5 nhóm chuyên đề: (1) Chính trị - tư tưởng; (2) Kiến thức pháp luật; (3) ĐHQG-HCM và đơn vị; (4) Kỹ năng; (5) Trách nhiệm, đạo đức, lối sống.

Đây là năm học đầu tiên tuần sinh hoạt công dân - sinh viên được tổ chức hoàn toàn theo hình thức trực tuyến nên có những khó khăn nhất định về đường truyền Internet, công nghệ, hệ thống LMS, phương pháp giảng, phương pháp học… Tuy nhiên, các báo viên đã chuẩn bị kỹ nội dung bài giảng, kết hợp phương pháp giảng dạy trực quan, sinh động tạo hứng khởi cho sinh viên khi tham gia học tập. Các cơ sở đào tạo thành viên và trực thuộc đã có sự chuẩn bị chu đáo, hỗ trợ kỹ thuật kịp thời cho báo cáo viên và sinh viên nên việc triển khai các chuyên đề đảm bảo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra./.

An Nhiên