Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo về xây dựng xã hội học tập; Vận động toàn dân tích cực tham gia phong trào thi đua về công tác xây dụng xã hội học tập, gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Đảm bảo thông tin, tuyên truyền về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đề án đến các tầng lớp nhân dân trên cả nước bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Về nội dung, Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập trong điều kiện phát triển nền kinh tế số, xã hội số; thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục thường xuyên, các thiết chế văn hóa.

Tuyên truyền về "Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” và “Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam” hằng năm.

Cùng với đó, chú trọng tuyên truyền về gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng kiến có giá trị trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những gương sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp tại các địa phương; Tuyên truyền vận động, khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân xây dựng, duy trì thói quen tự học, ý thức học tập suốt đời phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi cá nhân.

Về phương thức tuyên truyền, Bộ Thông tin và truyền thông yêu cầu xây dựng các chuyên mục về xã hội học tập; sản xuất các tin, bài, ảnh, phóng sự ký, trực tuyến media; multimedia (Enagazine, Infogaphic) đăng, phát trên báo điện tử; tăng cường các ký sự, phóng sự chuyên đề, các chương trình phỏng vấn, tọa đàm, hình ảnh phản ánh trên các hệ phát thanh, kênh truyền hình.

Truyền thông thông qua các chương trình phát thanh trên hệ thống cơ sở truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở….

Trong thời gian thực hiện, Bộ Thông tin và truyền thông đề nghị các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí, triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước.

Được biết, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu đến năm 2030 có 90% số trường đại học triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 80% số cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập trên môi trường mạng…/.

Mỹ Anh