Sáng 21/2, tại Phiên họp thứ 31, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước (NSNN) của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Dự án Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc. Ảnh: Quỳnh Trang

Báo cáo Tờ trình tại Phiên họp, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho Bộ Xây dựng là 802,941 tỷ đồng (745,146 tỷ đồng đã giao kế hoạch trung hạn). Trong đó: Vốn trong nước là 520,146 tỷ đồng; Vốn nước ngoài là 225 tỷ đồng; Vốn 10% dự phòng là 57,795 tỷ đồng.

Tổng kế hoạch đầu tư năm 2016, 2017 đã phân bổ cho Dự án là 467,923 tỷ đồng (vốn trong nước là 247,923 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 220 tỷ đồng).

Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Dự án còn lại là 335,018 tỷ đồng (vốn trong nước là 330,018 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 05 tỷ đồng). Trong đó, kế hoạch năm 2018 là 59 tỷ đồng (vốn trong nước là 54 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 05 tỷ đồng).

Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch năm 2018 đã giao cho Bộ Xây dựng trước khi có Quyết định chuyển Dự án về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy cần thiết điều chỉnh kế hoạch năm 2018 và kế hoạch trung hạn của Dự án đã giao cho Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội. Số vốn cần chuyển từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội là 335,018 tỷ đồng.

Giải thích về việc điều chuyển nguồn vốn này, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, thứ nhất, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Cụ thể: Giảm kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Bộ Xây dựng, đồng thời tăng kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho Đại học Quốc gia Hà Nội là 335,018 tỷ đồng, số vốn trung hạn đã phân bổ còn lại giai đoạn 2018-2020 của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia tại Hòa Lạc; 57,795 tỷ đồng số vốn dự phòng 10%.

Thứ hai, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2018. Cụ thể: Giảm kế hoạch đầu tư năm 2018 của Bộ Xây dựng là 59 tỷ đồng (trong đó vốn trong nước là 54 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 05 tỷ đồng), đồng thời, tăng kế hoạch đầu tư năm 2018 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 59 tỷ đồng để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc.

Thẩm tra vấn đề này, Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết, việc phát sinh điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2014 từ Bộ Xây dựng sang Đại học Quốc gia Hà Nội là do theo Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 21/12/2017, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép chuyển Dự án đầu tư xây dựng Đại học quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc từ Bộ xây dựng về Đại học Quốc gia Hà Nội. Vì vậy, việc điều chuyển là bảo đảm giao vốn đúng cơ quan quản lý, sử dụng nguồn vốn cho dự án nêu trên.

Về thẩm quyền quyết định, theo Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách việc điều chuyển kinh phí nêu trên giữa hai cơ quan không làm thay đổi tổng mức vốn kế hoạch  đầu tư trung hạn và hàng năm đã được Quốc hội quyết định, do vậy, theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Luật Đầu tư công  và khoản 2, Điều 52 Luật Ngân sách nhà nước, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn vốn Ngân sách nhà nước năm 2018 là đúng thẩm quyền.

Dự án Đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc, Thường vụ Quốc hội đã tiến hành biểu quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành./.

Mỹ Anh