leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Bích Liên 

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), tiểu dự án Xây dựng dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường khi được phê duyệt triển khai, sẽ tạo lập nguồn dữ liệu đầu vào để giúp cơ quan quản lý Nhà nước chủ động trong công tác kiểm soát chất lượng môi trường và dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường như không khí, môi trường nước…

Theo đó, hệ thống này có khả năng tiếp nhận, xử lý, tổng hợp dữ liệu quan trắc lĩnh vực môi trường (tự động liên tục, định kỳ) từ Trung ương đến địa phương. Tăng cường, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quan trắc môi trường nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo điều hành, Chính phủ điện tử và các dịch vụ công trực tuyến ngành TN&MT.

Thiết lập được hệ thống kết nối thông tin trong trong lĩnh vực quan trắc môi trường đầy đủ, thống nhất trên toàn quốc, tạo khả năng kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường giữa các đơn vị thực hiện quan trắc môi trường từ trung ương tới địa phương. Xây dựng, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường nhằm cung cấp, cập nhật thường xuyên, liên tục các thông tin, dữ liệu cho công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, đánh giá chất lượng môi trường.

Đánh gián về tầm quan trọng của dự án, Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân cho biết, việc xây dựng tiểu dự án “Xây dựng dữ liệu lĩnh vực quan trắc môi trường” là cấp thiết, khi đảm bảo số liệu đầu vào cho việc kiểm soát ô nhiễm. Mặt khác, sản phẩm dự án cũng nhằm nâng cao ứng dụng phục vụ cho hoạt động của Chính phủ điện tử ngành TN&MT và các dịch vụ công trực tuyến.

Dự án đáp ứng các quy định, yêu cầu trong công tác bảo vệ môi trường và quan trắc môi trường của Luật Bảo vệ môi trường 2020 vừa được Quốc hội thông qua. Đây là công cụ hỗ trợ trong quản lý, điều phối hoạt động quan trắc môi trường trên toàn quốc, góp phần thống nhất quản lý, trao đổi số liệu quan trắc môi trường giữa các Bộ, ngành và địa phương.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân yêu cầu các đơn vị liên quan sớm hoàn thiện tiểu dự án, trình lãnh đạo Bộ phê duyệt để đi vào triển khai, thực hiện./.

Bích Liên