Đội ngũ trí thức đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội đất nước

Thứ sáu, 09/09/2022 17:09
(ĐCSVN) – Theo các chuyên gia, đội ngũ trí thức đã tham gia tích cực, có đóng góp quan trọng vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; góp phần tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của ngành cũng như của đất nước.
leftcenterrightdel
Hội thảo “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội trí thức”. Ảnh: BL. 

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Đề cao trách nhiệm của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Hội trí thức”.

Theo Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đóng vị trí, vai trò là trung tâm, hạt nhân của sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước, đã có 153 hội thành viên gồm 63 Liên hiệp Hội địa phương và 90 Hội ngành toàn quốc, 596 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, mục đích của cuộc Hội thảo cũng là nhiệm vụ Ban Tuyên giáo Trung ương giao cho Liên hiệp Hội Việt Nam thực hiện để tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 6-8-2008 của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chuẩn bị cho nghị quyết mới về công tác trí thức.

Ở khía cạnh khác, Thạc sỹ Nguyễn Quyết Chiến, Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, thực tế cho thấy, đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thời gian qua đã tham gia tích cực và có những đóng góp quan trọng vào các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của ngành cũng như của đất nước.

Đồng thời, đây cũng là đội ngũ truyền bá trí thức cho cộng đồng, người dân và xã hội, thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng, an ninh, hội nhập quốc tế; phát huy được vai trò đại diện của trí thức, nói lên tiếng nói của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đề cao trách nhiệm của Hội trí thức trong việc tạo lập môi trường hoạt động khoa học và công nghệ phù hợp với thông lệ quốc tế, theo Tiến sỹ Nguyễn Thành Trung, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học xã hội, nhân văn và tự nhiên (Bộ Khoa học và Công nghệ), thông qua quy định về dân chủ, trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ nhằm: Điều chỉnh hành vi hội viên theo hướng phụng sự phát triển xã hội và con người; nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ của hội viên; khắc phục tiêu cực trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, tạo lập môi trường hoạt động khoa học và công nghệ lành mạnh, đánh giá, ghi nhận đúng kết quả lao động khoa học của hội viên, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Ngoài ra, nhiệm vụ đặt ra cho các Hội trí thức, đó là xây dựng, ban hành quy định về đạo đức trong nghiên cứu khoa học ở các tổ chức hội, hiệp hội khoa học; tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của việc thực hiện dân chủ, trách nhiệm, đạo đức trong hoạt động khoa học và công nghệ.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ tịch Hội các ngành Sinh học Việt Nam nhấn mạnh, đừng để các công trình nghiên cứu trở thành các hồ sơ lưu trữ không có hiệu quả thực tế với đất nước; quan tâm nhiều hơn cho nông nghiệp vì nước ta là nước nông nghiệp với đa số nhân dân là nông dân, đặc biệt đáp ứng được yêu cầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư./.

Bích Liên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực