Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công tác Tuyên giáo

Thứ tư, 29/12/2021 15:03
(ĐCSVN) – Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nâng cao chất lượng triển khai các đề tài, đề án đã được phê duyệt; tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công việc…
leftcenterrightdel
 GS. TS Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Bích Liên)

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị khoa học năm 2021.

Báo cáo tại Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Quốc Trung, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Năm 2021, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và lãnh đạo Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với Hội đồng Khoa học cơ quan, đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đề tài, đề án đã được phê duyệt.

Tính đến tháng 12/2021, Hội đồng đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở cho 3 đề tài được ký hợp đồng từ năm 2019 - 2020; tổ chức thẩm định, thuyết minh 11 đề tài, đề án đăng ký năm 2021, trong đó có 6 đề tài, đề án đã ký hợp đồng và đang triển khai nghiên cứu, đăng ký năm 2022; thẩm định 04 hướng nghiên cứu, đăng ký năm 2022…

Các định hướng nhiệm vụ nghiên cứu đã hướng tới phục vụ công tác tham mưu chiến lược về các lĩnh vực tuyên giáo. Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học đã được tăng cường áp dụng vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ chính trị của các vụ, đơn vị trong Ban. Hoạt động nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ năm 2021 đã có bước tiến rõ rệt. Số đề tài nghiên cứu  tiếp tục tăng so với năm 2020. Điều này cho thấy nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phục vụ cho công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày càng được chú trọng, quan tâm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, PGS.TS Nguyễn Quốc Trung cũng cho biết, chất lượng nghiên cứu của một số đề tài, đề án chưa cao; tiến độ thực hiện còn chậm so với hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký; công tác triển khai nghiên cứu còn một số hạn chế…

Nhằm tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của Ban gắn với triển khai các nội dung của Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và các nhiệm vụ thường xuyên năm 2022, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ nâng cao chất lượng, triển khai các đề tài, đề án đã được phê duyệt; tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công việc; nâng cao chất lượng tham mưu ở các lĩnh vực. Thông qua công tác nghiên cứu góp phần bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu có trình độ khoa học cao, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức , chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý trong và ngoài Ban.

Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Ban tăng cường công tác ứng dụng các kết quả nghiên cứu, đề xuất các hình thức khen thưởng đối với các nhiệm vụ nghiên cứu đạt kết quả tốt; thực hiện nghiêm việc đánh giá kết quả nghiên cứu, học tập trong hoạt động thi đua khen thưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng thời, thực hiện các hướng dẫn của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Kiểm tra, đôn đốc và tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở các đề tài, đề án đã được phê duyệt, tích cực thúc đẩy ký hợp đồng đề tài, đề án đã được thẩm định ở cấp cơ sở. Tăng cường giao các vụ, đơn vị trong Ban tiếp tục xây dựng triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, các chuyên đề chuyên sâu gắn với việc thực hien các nhiệm vụ chính trị và gắn với việc thực hiện Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Bích Liên) 

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày dự thảo định hướng nghiên cứu khoa học giai đoạn 2021 - 2026; dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng khoa học Ban Tuyên giáo Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, GS.TS. Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu dự hội nghị. Các ý kiến đóng góp của các đại biểu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung trong thời gian tới.

GS.TS. Phùng Hữu Phú đề nghị Hội đồng khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung trong thời gian tới cần tập tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; xây dựng chương trình toàn khóa, hằng năm; đăng ký đề tài, đề án bám sát định hướng nghiên cứu của Hội đồng khoa học, gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tầm chiến lược, mang tính đột phá đối với ngành, lĩnh vực. Bên cạnh đó, duy trì nền nếp sinh hoạt của Hội đồng khoa học, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các đề tài, đề án; hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề tài. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu lãnh đạo Ban xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Kết luận tại Hội nghị, GS. TS Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Với chức năng định hướng, nghiên cứu, tham mưu về chủ trương, quan điểm, chính sách, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng; phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng các đề án, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định thuộc lĩnh vực tuyên giáo, công tác xây dựng luận cứ và tham mưu về nghiên cứu khoa học có ý nghĩa quan trọng.

Thông qua nghiên cứu nâng cao năng lực tham mưu, Hội đồng Khoa học cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương coi trọng thực hiện các nhiệm vụ khoa học có tính chất liên đơn vị trong và ngoài Ban, nhằm giải quyết những vấn đề mới do thực tiễn đề ra, gắn với công tác tham mưu, chỉ đạo của Ban, đặc biệt là thực hiện vai trò tư vấn cho Lãnh đạo Ban trong thẩm định các đề tại, đề án, nhiệm vụ chính trị của Ban.

Để triển khai hiệu quả các hoạt động tham mưu, nghiên cứu khoa học công nghệ trong thời gian tới, GS. TS Phùng Xuân Nhạ đề nghị tiếp tục thẩm định, xét duyệt đề cương các đề án, đề tài nghiên cứu khoa học; theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện các nội dung, tiến độ nghiên cứu, việc thực hiện kinh phí của các đề tài, đề án và nhiệm vụ khoa học đã được cấp và phê duyệt. Đồng thời, đề xuất và tổ chức các hoạt động phục vụ nghiên cứu khoa học nhằm thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo./.

Bích Liên

TIN LIÊN QUAN

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực