leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. (Nguồn tư liệu)

Theo đó, mục tiêu của Chương trình nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm để phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần tạo nguồn lực để phòng, chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng cường phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp vào thành tích chung trong công tác THTK, CLP của Chính phủ.

Cũng theo kế hoạch, một số nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong năm 2021 gắn với THTK, CLP tập trung vào quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) và các chương trình mục tiêu; quản lý nhà nước về đấu thầu.

Cụ thể, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đoàn thể, tiếp tục duy trì thường xuyên việc học tập, quán triệt Luật THTK, CLP, Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật THTK, CLP và các văn bản liên quan đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong THTK, CLP. Các Báo, Tạp chí, Cổng thông tin điện tử của Bộ, các Báo, Tạp chí và Trang tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ tăng cường các bài viết, đăng tin liên quan đến THTK, CLP trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đầu tư, đấu thầu, doanh nghiệp.

Duy trì hoạt động của số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận những thông tin, phản ánh tình trạng vi phạm pháp luật về công tác THTK, CLP của tổ chức, cá nhân trên Cổng Thông thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06/12/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” giai đoạn 2012-2016.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra hằng năm tại đơn vị và thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo theo đúng các quy định của pháp luật về THTK, CLP.…

Trên cơ sở những nhiệm vụ chủ yếu trong Chương trình, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc triển khai và Chương trình THTK, CLP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021. Đồng thời, khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị gương mẫu trong việc chấp hành Luật THTK, CLP; kiên quyết xử lý và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP.

Theo Quyết định, Bộ trưởng giao Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Cục Đầu tư nước ngoài, Cục Phát triển doanh nghiệp, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Cục Phát triển Hợp tác xã, Vụ Pháp chế, Cục Quản lý đấu thầu phụ trách báo cáo tình hình triển khai thực hiện các quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã, Luật Đấu thầu, các Nghị định định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ trưởng giao cCác Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Tài chính tiền tệ, Giám sát và Thẩm định đầu tư, Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Kinh tế đối ngoại và các Vụ chuyên môn phụ trách đánh giá, báo cáo việc tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công hằng năm của các bộ, ngành trung ương và địa phương theo quy định định của Luật Đầu tư công, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản liên quan. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các bộ, ngành trung ương và địa phương trong việc xây dựng, phân bổ, quản lý và sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm…

Văn phòng Bộ có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện việc THTK, CLP trong quản lý chi thường xuyên, làm đầu mối báo cáo tình hình thực hiện Luật THTK, CLP năm 2021 của Bộ trình Lãnh đạo Bộ gửi Bộ Tài chính trước ngày 25/02/2022.…/.

Hà Anh