leftcenterrightdel
Bộ Tài chính đã thực hiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 977/977 thủ tục hành chính  (Ảnh: M.P)

Hiện đại hóa ngành Tài chính

Đến nay, toàn ngành đã đạt được kết quả ấn tượng trong việc triển khai Chính phủ điện tử. Bộ Tài chính đã vân hành, kết nối phần mềm quản lý văn bản (eDocTC) để gửi văn bản đi điên tử với 96 cơ quan, đơn vị và nhân văn bản đến điện tử với 356 cơ quan, đơn vị thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia, đảm bảo thông suốt, đồng bộ.

Bộ Tài chính đã thực hiên cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 977/977 thủ tục hành chính của Bộ Tài chính (100%), chiếm 55% tổng số dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ. Trong đó, có 106 dịch vụ trực tuyến mức độ 1 (10,9%), 288 dịch vụ mức độ 2 (29,5%), 192 dịch vụ mức độ 3 (19,6%) và 391 dịch vụ mức độ 4 (40%). Đồng thời, có tới 294/585 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Bộ Tài chính được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ trên 50%. Như vậy, Bộ Tài chính đã vượt hơn 20% so với mục tiêu đặt ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử.

Đối với lĩnh vực thuế, hệ thống khai thuế điên tử đã được triển khai đến 100% Chi cục thuế tại 63 tỉnh, thành phố trực thuôc trung ương, với 99,91% số doanh nghiêp tham gia. Số doanh nghiêp đăng ký tham gia dịch vụ nộp thuế điên tử đạt 98,9%; thực hiên hoàn thuế điên tử đạt 97,54%. Ngành thuế đã triển khai cấp hóa đơn điên tử có mã của cơ quan tại Hà Nôi, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng; triển khai dịch vụ khai thuế điện tử đối với hoạt đông cho thuê tài sản (trong đó có hoạt đông cho thuê nhà), lệ phí trước bạ ô tô, xe máy; triển khai dịch vụ nôp thuế điên tử dành cho cá nhân.

Đối với lĩnh vực hải quan, thực hiện tốt vai trò Cơ quan thường trực của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo 1899), Bộ Tài chính đã phối hợp với các Bộ, ngành tích cực triển khai các thủ tục hành chính mới, mở rộng phạm vi, số lượng doanh nghiệp tham gia đối với các thủ tục đã triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, đáp ứng mục tiêu và tiến độ kế hoạch tổng thể của giai đoạn 2016-2020.

Đến nay, thủ tục hải quan điện tử đã được thực hiện tại tất cả các đơn vị hải quan thông qua hệ thống VNACSS/VCIS; triển khai cổng thanh toán điện tử tại tất cả các Cục hải quan, với 98,6% số thu ngân sách bằng phương thức điên tử; triển khai hệ thống quản lý hải quan tự đông các cảng, kho, bãi tại 33/35 Cục hải quan; triển khai cơ chế môt cửa quốc gia đường hàng không... Kết nối 13/14 bộ, ngành, với 207 thủ tục hành chính được thực hiên qua Cơ chế môt cửa quốc gia và trên 43,7 nghìn doanh nghiêp tham gia. Trao đổi chứng nhận xuất xứ (C/O) mẫu D điện tử với 9 nước ASEAN qua Cơ chế môt cửa ASEAN. Bên cạnh đó, đã hoàn thành việc kiểm thử kỹ thuật kết nối và trao đổi, thử nghiệm tờ khai hải quan xuất khẩu với Liên minh kinh tế Á - Âu; đang chuẩn bị các điều kiên kỹ thuật để thực hiện trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhân kiểm dịch thực vât...

Đối với lĩnh vực quản lý kho quỹ, tính đến ngày 30/11/2020, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã hoàn thành kết nối 100% đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng giao dịch qua Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 và tích hợp thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ cong Quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đã góp phần cải cách mạnh mẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng sách có thể giao dịch với Kho bạc Nhà nước 24/7, giúp giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị.

Hiệu quả từ cải cách hành chính ngày càng rõ nét

Công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính ngày càng được quan tâm, chất lượng và hiệu quả công việc ngày một rõ nét hơn, góp phần vào thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Trong đó, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được đẩy mạnh. Việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC được thực hiện theo hướng kiểm soát chặt chẽ việc ban hành TTHC, đánh giá tác động TTHC đầy đủ kết hợp với nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Trong đó, đặc biệt chú trọng đối với lĩnh vực thuế, hải quan tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Năm 2020, bên cạnh những cơ chế, chính sách hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời gian dịch bệnh Covid -19, Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách TTHC, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý, nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện và hiệu quả, thực hiện tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tính từ đầu năm đến ngày 18/12/2020, đã thực hiện đánh giá tác động đối với 372 TTHC tại các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính ngân hàng. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Luỹ kế từ đầu năm 2020 đến ngày 18/12/2020, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 39 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 60 TTHC trong các lĩnh vực: hải quan, kho bạc, công sản, thuế và kế toán, kiểm toán, quản lý nợ, thuế. Trên cơ sở quyết định công bố TTHC, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai và cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận, thực hiện TTHC theo đúng quy định.  

M.P