leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại Tọa đàm (Ảnh: PV)

Nằm‌ ‌trong‌ ‌khuôn‌ ‌khổ‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌‌Chuỗi‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌TEDx‌TrangThiSt‌ ‌2020‌,‌ ‌‌Team‌X‌ ‌Hanoi‌ ‌tổ‌ ‌chức‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌‌TEDx‌TrangThiStlive:‌ ‌Uncharted‌ ‌tại‌ ‌Orange‌ ‌Space‌ ‌08‌ ‌Tạ‌ ‌Quang‌ ‌Bửu,‌ ‌Hai‌ ‌Bà‌ ‌Trưng,‌ ‌Hà‌ ‌Nội.‌ ‌Sự‌ ‌kiện‌ ‌đã ‌thu‌ ‌hút‌ ‌hơn‌ ‌1000‌ ‌lượt‌ ‌tiếp‌ ‌cận.

Sự kiện cũng có sự ‌tham‌ ‌gia‌ ‌của‌ ‌03‌ ‌diễn‌ ‌giả:‌ ‌‌chị‌ ‌Liêu‌ ‌Thủy‌ ‌Tiên‌ ‌-‌ ‌Co-owner‌ ‌&‌ ‌Event/booking‌ ‌director‌ ‌của‌ ‌1900‌ ‌Le‌ ‌Théâtre‌ ‌Hanoi‌ ‌và‌ ‌Giám‌ ‌đốc‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌công‌ ‌chúng‌ ‌của‌ ‌Beatvn,‌ ‌chị‌ ‌Đặng‌ ‌Thị‌ ‌Hương‌ ‌-‌ ‌Giám‌ ‌đốc‌ ‌chiến‌ ‌lược‌ ‌&‌ ‌Đối‌ ‌ngoại‌ ‌của‌ ‌KOTO,‌ ‌chị‌ ‌Hà‌ ‌Thị‌ ‌Quỳnh‌ ‌Nga‌ ‌-‌ ‌Chuyên‌ ‌gia‌ ‌Xây‌ ‌dựng‌ ‌quan‌ ‌hệ‌ ‌đối‌ ‌tác‌ ‌chiến‌ ‌lược‌ ‌của‌ ‌CARE‌ ‌tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌‌ ‌và‌ ‌nhiều‌ ‌khách‌ ‌mời‌ ‌khác.‌ ‌

Là‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌thứ‌ ‌hai‌ ‌nằm‌ ‌trong‌ ‌‌Chuỗi‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌‌TEDx‌TrangThiSt‌ ‌2020‌,‌ ‌‌TEDx‌TrangThiStlive:‌ ‌Uncharted‌ ‌với‌ ‌‌Câu‌ ‌chuyện‌ ‌kinh‌ ‌doanh:‌ ‌Phụ‌ ‌nữ‌ ‌đã‌ ‌bình‌ ‌đẳng?‌ ‌Câu‌ ‌chuyện‌ ‌được‌ ‌bắt‌ ‌nguồn‌ ‌từ‌ ‌vấn‌ ‌đề:‌ ‌phụ‌ ‌nữ‌ ‌hiện‌ ‌nay‌ ‌gặp‌ ‌phải‌ ‌nhiều‌ ‌rào‌ ‌cản‌ ‌trong‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌như‌ ‌định‌ ‌kiến‌ ‌giới,‌ ‌sự‌ ‌bất‌ ‌bình‌ ‌đẳng‌ ‌trong‌ ‌thu‌ ‌nhập‌ ‌hay‌ ‌thiếu‌ ‌hụt‌ ‌sự‌ ‌hỗ‌ ‌trợ‌ ‌từ‌ ‌chính‌ ‌sách.‌ ‌Tất‌ ‌cả‌ ‌những‌ ‌sự‌ ‌bất‌ ‌công‌ ‌ấy‌ ‌đã‌ ‌khiến‌ ‌phụ‌ ‌nữ‌ ‌trở‌ ‌thành‌ ‌nhóm‌ ‌yếu‌ ‌thế‌ ‌trong‌ ‌hoạt‌ ‌động‌ ‌kinh‌ ‌doanh.‌ ‌Vì‌ ‌vậy,‌ ‌để‌ ‌giảm‌ ‌thiểu‌ ‌sự‌ ‌bất‌ ‌công‌ ‌đó,‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌cần‌ ‌nhận‌ ‌thức‌ ‌rõ‌ ‌về‌ ‌những‌ ‌trở‌ ‌ngại‌ ‌trong‌ ‌môi‌ ‌trường‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌hiện‌ ‌nay‌ ‌mà‌ ‌phụ‌ ‌nữ‌ ‌phải‌ ‌đương‌ ‌đầu,‌ ‌từ‌ ‌đó‌ ‌mở‌ ‌rộng‌ ‌cơ‌ ‌hội‌ ‌của‌ ‌phái‌ ‌nữ‌ ‌trong‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌nói‌ ‌riêng‌ ‌và‌ ‌xúc‌ ‌tiến‌ ‌cho‌ ‌sự‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌bình‌ ‌đẳng‌ ‌giới‌ ‌của‌ ‌toàn‌ ‌xã‌ ‌hội‌ ‌nói‌ ‌chung.‌ ‌Thông‌ ‌qua‌ ‌tọa‌ ‌đàm‌ ‌‌lần này‌,‌ ‌Ban‌ ‌Tổ‌ ‌chức‌ ‌đã ‌gửi‌ ‌đến‌ ‌thông‌ ‌điệp‌ ‌“Vượt‌ ‌qua‌ ‌rào‌ ‌cản‌ ‌–‌ ‌khai‌ ‌phá‌ ‌tiềm‌ ‌năng‌ ‌kinh‌ ‌doanh‌ ‌cho‌ ‌phái‌ ‌nữ.”‌ ‌

Với hai hoạt động chính, gồm: buổi‌ ‌công‌ ‌chiếu‌ ‌trực‌ ‌tiếp‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌TED‌ ‌2020‌ ‌từ‌ ‌Vancouver,‌ ‌Canada,‌ ‌với‌ ‌những‌ ‌bài‌ ‌nói‌ ‌đã‌ ‌được‌ ‌chọn‌ ‌lọc‌ ‌đến‌ ‌từ‌ ‌những‌ ‌chuyên‌ ‌gia‌ ‌quốc‌ ‌tế‌ ‌trong‌ ‌nhiều‌ ‌lĩnh‌ ‌vực‌ ‌khác‌ ‌nhau‌ ‌về‌ ‌chủ‌ ‌đề‌ ‌‌Câu‌ ‌chuyện‌ ‌kinh‌ ‌doanh:‌ ‌Phụ‌ ‌nữ‌ ‌đã‌ ‌bình‌ ‌đẳng?‌ ‌Song song là phiên‌ ‌thảo‌ ‌luận,‌ ‌trò‌ ‌chuyện‌ ‌và‌ ‌tương‌ ‌tác‌ ‌giữa‌ ‌những‌ ‌diễn‌ ‌giả‌ ‌đến‌ ‌từ‌ ‌các‌ ‌tổ‌ ‌chức,‌ ‌doanh‌ ‌nghiệp‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌và‌ ‌khán‌ ‌giả,‌ ‌cùng‌ ‌đưa‌ ‌ra‌ ‌những‌ ‌quan‌ ‌điểm,‌ ‌ý‌ ‌kiến‌ ‌cá‌ ‌nhân‌ ‌về‌ ‌chủ‌ ‌đề‌ ‌‌Câu‌ ‌chuyện‌ ‌kinh‌ ‌doanh:‌ ‌Phụ‌ ‌nữ‌ ‌đã‌ ‌bình‌ ‌đẳng?‌ ‌‌

Thông‌ ‌qua‌ chuỗi hoạt động này, ‌một‌ ‌lần‌ ‌nữa‌ ‌khẳng‌ ‌định‌ ‌những‌ ‌nỗ‌ ‌lực‌ ‌mang‌ ‌đến‌ ‌“sân‌ ‌khấu”‌ ‌của‌ ‌những‌ ‌ý‌ ‌tưởng‌ ‌cải‌ ‌tiến‌ ‌mà‌ ‌nơi‌ ‌đây‌ ‌có‌ ‌sự‌ ‌tương‌ ‌tác‌ ‌và‌ ‌phản‌ ‌hồi,‌ ‌những‌ ‌tiếng‌ ‌nói‌ ‌từ‌ ‌chính‌ ‌cộng‌ ‌đồng,‌ ‌khích‌ ‌lệ‌ ‌họ‌ ‌tự‌ ‌kiến‌ ‌tạo‌ ‌nên‌ ‌những‌ ‌giải‌ ‌pháp‌ ‌và‌ ‌đường‌ ‌đi‌ ‌cho‌ ‌đường‌ ‌đời‌ ‌của‌ ‌mình.‌ ‌ ‌

TEDx‌ ‌là‌ ‌phiên‌ ‌bản‌ ‌địa‌ ‌phương‌ ‌của‌ ‌‌TED‌ ‌–‌ ‌một‌ ‌cộng‌ ‌đồng‌ ‌quốc‌ ‌tế‌ ‌phi‌ ‌lợi‌ ‌nhuận‌ ‌với‌ ‌sứ‌ ‌mệnh‌ ‌lan‌ ‌tỏa‌ ‌các‌ ‌ý‌ ‌tưởng‌ ‌cải‌ ‌tiến‌ ‌xã‌ ‌hội‌ ‌qua‌ ‌hình‌ ‌thức‌ ‌diễn‌ ‌thuyết.‌ ‌Tại‌ ‌Việt‌ ‌Nam,‌ ‌‌Team‌X‌ ‌Vietnam‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌đơn‌ ‌vị‌ ‌tiên‌ ‌phong‌ ‌du‌ ‌nhập‌ ‌mô‌ ‌hình‌ ‌‌TEDx‌ ‌với‌ ‌hướng‌ ‌đi‌ ‌sáng‌ ‌tạo‌ ‌riêng‌ ‌khi‌ ‌xây‌ ‌dựng‌ ‌và‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌dự‌ ‌án‌ ‌từ‌ ‌các‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌cốt‌ ‌lõi‌ ‌cùng‌ ‌chuỗi‌ ‌các‌ ‌sự‌ ‌kiện‌ ‌đồng‌ ‌hành.‌ ‌Đối‌ ‌tượng‌ ‌khán‌ ‌giả‌ ‌của‌ ‌‌TEDx‌ ‌chủ‌ ‌yếu‌ ‌là‌ ‌người‌ ‌trẻ‌ ‌độ‌ ‌tuổi‌ ‌từ‌ ‌18‌ ‌đến‌ ‌30,‌ ‌có‌ ‌trình‌ ‌độ‌ ‌nhận‌ ‌thức‌ ‌cao‌ ‌và‌ ‌mong‌ ‌muốn‌ ‌lan‌ ‌tỏa‌ ‌những‌ ‌ý‌ ‌tưởng‌ ‌sáng‌ ‌tạo‌ ‌vì‌ ‌mục‌ ‌đích‌ ‌phát‌ ‌triển‌ ‌cộng‌ ‌đồng.‌ ‌ ‌ 
PV