Một ngõ hẻm của đường Thi Sách (thôn 2, xã Đại Lào) (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Là xã phía Nam của TP Bảo Lộc, Đại Lào có diện tích rộng 5.989,4 ha, với trên 11 nghìn nhân khẩu. Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân, xã Đại Lào đã thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo.

Từ việc công khai, minh bạch, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp, chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo nên kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của địa phương đã đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Nếu năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,17% thì đến năm 2018 tỷ lệ hộ nghèo còn 2,5%, năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,4% và năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo chiếm tỷ lệ 1,85%.

Đánh giá về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn, đồng chí Nguyễn Việt Nam, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lào cho biết: Công tác giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo hoặc nghèo phát sinh; nâng cao đời sống Nhân dân là một công việc gian nan, đòi hỏi sự quyết tâm cao độ của Đảng, chính quyền và nhân dân trong quá trình thực hiện.

Từ việc triển khai thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn, cho thấy, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân giảm nghèo theo hướng bền vững. Xã đã có nhiều hình thức phong phú để người dân tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người nghèo, người gặp khó khăn, đồng thời động viên, khích kệ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo thông qua các chính sách an sinh xã hội, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, khoa học kỹ thuật, các mô hình kinh tế…

Bên cạnh đó, việc phối hợp chặt chẽ với nhà trường thực hiện sách hỗ trợ miễn giảm học phí, chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đảm bảo đúng thời gian, đúng đối tượng đã phần nào hỗ trợ học sinh vùng cao, học sinh con hộ nghèo có điều kiện học tập tốt hơn, giảm bớt khó khăn cho gia đình và các em học sinh, từ đó nâng cao tỷ lệ đi học chuyên cần ở những thôn xa trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng toàn diện xã.

Các chính sách hỗ trợ về y tế, thông tin, lập danh sách cấp phát thẻ bảo hiểm y tế kịp thời phục vụ việc khám, chữa bệnh; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, trong 05 năm qua trên địa bàn xã thực hiện chi hỗ trợ tiền sinh hoạt cho 765 hộ nghèo đủ điều kiện. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 18 căn nhà với số tiền 810 triệu đồng; hỗ trợ thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo.

Từ việc triển khai toàn diện các chương trình, kế hoạch, từ năm 2016 đến nay thực hiện chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm, UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 10 lớp nghề ngắn hạn cho 337 lao động nông thôn trong đó có 42 người nghèo, người cận nghèo tham gia; tổ chức 14 buổi tập huấn khoa học kỹ thuật cho 770  người tham dự, trong đó có 127 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo tham gia.

Ngoài việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước nêu trên, xã còn vận dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để hỗ trợ một số hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đáp ứng các điều kiện chăn nuôi bò sinh sản thông qua các dự án phát triển.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Lào Nguyễn Việt Nam khẳng định: Phát huy nội lực, vai trò “tự giảm nghèo bền vững”, “tự an sinh” của những đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đây là một trong những vấn đề cốt lõi, quan trọng, đóng vai trò là chủ thể của chính sách giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền giáo dục và có biện pháp hữu hiệu để mỗi hộ nghèo thấy được trách nhiệm giảm nghèo; tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào hỗ trợ của Nhà nước và xã hội. Nâng cao ý thực tự lập vươn lên của mỗi hộ dân và cộng đồng dân cư để khẳng định trong xã hội, có trách nhiệm cải thiện và nâng cao đời sống của bản thân và gia đình trước sự phát triển, đi lên của xã hội.

Vì vậy, xã xác định, để giảm nghèo bền vững, Đảng ủy xã Đại Lào xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội; quốc phòng-an ninh trong đó chú trọng công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương. Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, năng lực thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhất là các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người nghèo; tạo môi trường thuận lợi để chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng tốc độ phát triển kinh tế khu vực phi nông nghiệp, tạo thêm việc làm mới; đổi mới phương thức canh tác, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp…; đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, gắn với giải quyết việc làm chuyển giao khoa học kỹ thuật./.

Hoàng Mẫn