leftcenterrightdel

 Trong  2 tháng cuối năm, nhiệm vụ ngành thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng,

bằng 21,9% dự toán (Ảnh: M.P)

Thu ngân sách có tín hiệu khởi sắc

Có thể nói thu ngân sách trong những tháng gần đây đang có những chuyển biến tích cực do Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19, các lĩnh vực của nền kinh tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới,

Theo số liệu của Tổng cục Thuế, tổng thu ngân sách tháng 10 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 135.511 tỷ đồng, bằng 10,8% dự toán, trong đó thu từ dầu thô ước đạt 1.834 tỷ đồng, bằng 5,2% dự toán. Thu nội địa ước đạt 133.677 tỷ đồng, bằng 11% dự toán. Ước đến hết 10 tháng, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý ước đạt 979.724 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán, bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu từ dầu thô đạt 29.484 tỷ đồng, bằng 83,8% dự toán. Thu nội địa ước đạt 950.240 tỷ đồng, bằng 77,9% so với dự toán, bằng 95,4% so với cùng kỳ năm 2019.

Đáng chú ý, sản xuất công nghiệp tháng 10/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam vẫn giữ được mức tăng dương. Trong tháng 10/2020, thương mại trong nước tiếp tục xu hướng tăng với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Một số khoản thu tăng so với dự toán như thu từ thủy điện, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất ở một số địa phương.

Bên cạnh những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế thì để có được kết quả trên còn có sự nỗ lực rất lớn của cơ quan thuế trong việc triển khai đồng bộ các giải pháp thu. Trong đó tính đến ngày 15/10, toàn ngành thuế đã thực hiện được 56.880 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở  doanh nghiệp và kiểm tra 494.485 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 49.473,48 tỷ đồng, bằng 118,97% so với cùng kỳ 2019, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 14.590,72 tỷ đồng bằng 129,48% so với cùng kỳ năm 2019; giảm lỗ là 33.466,78 tỷ đồng bằng 117,52% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 7.636,86 tỷ đồng bằng 101,89% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng đối với các doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết, toàn ngành thuế đã tiến hành thanh, kiểm tra được 263 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; truy thu, truy hoàn và phạt 525,08 tỷ đồng; giảm lỗ 9.042,61 tỷ đồng; giảm khấu trừ 4,74 tỷ đồng và điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế 4.190,71 tỷ đồng. Trong đó thanh tra, kiểm tra xác định lại giá thị trường đối với giao dịch liên kết đã truy thu 278,82 tỷ đồng, giảm lỗ 3.366,16 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu 3.125,84 tỷ đồng.

Cùng với đẩy mạnh thanh kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro, trong những tháng đầu năm, cơ quan thuế các cấp đã tăng cường thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ. Ước 10 đã thu hồi được 22.713 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó: thu bằng biện pháp quản lý nợ là 15.615 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 7.098 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành thu ngân sách ở mức cao nhất

Tổng cục Thuế cho biết, trong 2 tháng cuối năm, ngành thuế còn phải thu 274.576 tỷ đồng, bằng 21,9% dự toán. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thiên tai, bão lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của ở các tỉnh miền Trung. Để phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách, Tổng cục Thuế đang yêu cầu các Cục Thuế tỉnh các rà soát lại từng khoản thu, sắc thuế, ước tổng thu ngân sách năm 2020 để có các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu phù hợp.

Cụ thể, Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thực hiện thu thập thông tin, dữ liệu báo cáo đánh giá tình hình thu NSNN tháng 11/2020 của 561 tập đoàn, tổng công ty và công ty, đơn vị thành viên; tổ chức đôn đốc thu NSNN, đặc biệt đối với một số khoản thu NSTW đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để giảm nợ đọng thuế, Tổng cục Thuế cũng yêu cầu Vụ quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tiếp tục triển khai các đoàn công tác để đôn đốc thu nợ đối với các địa phương có số nợ lớn; kiểm tra việc thực hiện khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội; đôn đốc kịp thời số thuế GTGT, TTĐB kỳ tính thuế tháng 5/2020 được gia hạn theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, Nghị định 109/2020/NĐ-CP nộp kịp thời vào ngân sách. Đối với các doanh nghiệp nợ thuế lớn, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ thuế, đồng thời công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với các doanh nghiệp cố tình trây ỳ nợ thuế. Phấn đấu tổng nợ thuế đến cuối năm 2020 giảm so với 31/12/2019.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra, Tổng cục Thuế đang yêu cầu cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ thanh tra kiểm tra, đặc biệt là tại các doanh nghiệp đang thực hiện dở dang. Chỉ đạo các Cục Thuế tiếp tục triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán nhà nước, Ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra Bộ Tài chính; đôn đốc kịp thời các khoản thu này vào ngân sách.  

Cùng với tăng cường các biện pháp thu ngân sách, Tổng cục Thuế tiếp tục thực hiện những giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, qua đó cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục hướng dẫn các cục thuế triển khai khai nộp điện tử đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản. Cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục triển khai các ứng dụng CNTT đáp ứng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính thuế và xây dựng chính phủ điện tử đảm bảo vận hành, hỗ trợ hệ thống hoạt động ổn định, thông suốt, qua đó đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế./.

Minh Phương