Đến năm 2025, Ninh Thuận cũng phấn đấu có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, ít nhất 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí... Có thể thấy, từ năm 2010 đến nay, việc triển khai xây dựng nông thôn mới ở Ninh Thuận đã làm thay đổi nhận thức của người dân. Theo đó, người dân chủ động tham gia thực hiện chương trình đạt được nhiều kết quả khả quan. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp làm thay đổi bộ mặt vùng nông thôn.

Điểm nổi bật là kinh tế nông nghiệp có chuyển biến tích cực theo hướng cơ cấu lại sản xuất, từng bước hình thành khá rõ nét và khai thác được tiềm năng, lợi thế của địa phương. Điều kiện vật chất và tinh thần của phần lớn cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 25,82 triệu đồng/người/năm, tăng 2,16 lần so với năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới đa chiều giảm còn 11,48%. Hiện, toàn tỉnh đã xây dựng thành công 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chung toàn tỉnh mỗi xã đạt 14 tiêu chí.

leftcenterrightdel
Đường giao thông nông thôn ở huyện Ninh Phước. (Ảnh: Báo Ninh Thuận) 

Ông Nguyễn Đô, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước cho biết, địa phương luôn nhận thức rõ xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trên tinh thần đó, huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả của hệ thống chính trị, giữa các ngành, địa phương, gắn với việc phân công cụ thể và điều hành thực hiện theo quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo; đặc biệt là được sự đồng thuận của Nhân dân nên đã tập trung được các nguồn lực và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thuận Nam về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện Chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020, đến nay trên địa bàn huyện này đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Phước Nam, Cà Ná và Phước Diêm. Số tiêu chí bình quân/xã của toàn huyện đạt 15,1 tiêu chí; 5 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí nông thôn mới.

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận, công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới được tiến hành đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia phối hợp của các ngành, các cấp, Mặt trận, đoàn thể với nhiều hình thức và kênh thông tin.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong quá trình hiện đại hóa… Theo mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2020, Ninh Thuận có thêm 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và 60% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng hai thôn kiểu mẫu.

Đến năm 2025 có 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó, ít nhất 15% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 10 tiêu chí. Các công trình hạ tầng như giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế đảm bảo đầu tư đồng bộ, liên thông và ứng phó biến đổi khí hậu. Chất lượng cuộc sống, thu nhập bình quân của người dân nông thôn đến năm 2025 tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Theo ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Ninh Thuận, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền năm 2020. Cụ thể, công tác tuyên truyền có sự đổi mới, tập trung vào các nội dung cơ bản của chương trình và vai trò chủ thể của người dân. Với sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, các cấp, tổ chức, đoàn thể trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú sẽ tạo được chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của mọi tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới./.

K.V