Sáng 28/7, với  477/474 đại biểu Quốc hội (chiếm 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội) tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025.

Mục tiêu tổng quát Chương trình: Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững

Nguyên tắc, giải pháp triển khai, thực hiện Chương trình: Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số, trẻ em, phụ nữ thuộc hộ nghèo; hộ nghèo là gia đình có công với cách mạng; Quy định định mức phân bổ cụ thể ngân sách trung ương và tỷ lệ đối ứng của ngân sách địa phương, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, mục tiêu kế hoạch hằng năm; quy định cơ chế đặc thù trong tổ chức quản lý, việc thực hiện một số hoạt động của Chương trình bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm, điều kiện huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo;

Thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia ở cấp Trung ương và ở địa phương bảo đảm hạn chế sự chồng chéo, chồng lấn giữa 3 Chương trình.

Nghị quyết quyết nghị giao Chính phủ  trong quá trình điều hành, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo rà soát, bảo đảm không để trùng lặp, bỏ sót nội dung, đối tượng hỗ trợ; có cơ chế lồng ghép chính sách, tích hợp nguồn lực giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm hiệu quả nguồn lực đầu tư; cân đối, bổ sung ngân sách trung ương để thực hiện  tín dụng chính sách xã hội hỗ trợ giảm nghèo và có giải pháp huy động hợp lý các nguồn vốn ODA, vốn đầu tư của các thành phần kinh tế, vốn xã hội hóa cho Chương trình; nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận của các cấp, các ngành và toàn xã hội về giảm nghèo bền vững, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo của người dân, cộng đồng; Hằng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện Chương trình tại kỳ họp cuối năm của Quốc hội. Năm 2025 tổng kết việc thực hiện Chương trình giai đoạn 2021 - 2025, trình Quốc hội xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện Chương trình giai đoạn 2026 - 2030.

Giao Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng kế hoạch, cân đối bố trí ngân sách địa phương, phối hợp, lồng ghép với ngân sách trung ương và huy động tối đa các nguồn lực khác để thực hiện Chương trình trên địa bàn, bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung hỗ trợ với các Chương trình mục tiêu quốc gia khác trên cùng địa bàn; khuyến khích địa phương có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy giảm nghèo bền vững; Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp tại kỳ họp cuối năm và báo cáo Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình.

leftcenterrightdel
Các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Nghị quyết  phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025. Ảnh: TL.

Bảo đảm không để trùng lặp, bỏ sót nội dung, đối tượng hỗ trợ

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025,  Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết:  Về phạm vi, đối tượng của Chương trình, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội nhất trí về phạm vi, đối tượng của Chương trình; có ý kiến đề nghị phạm vi không dàn trải trên cả nước, có ý kiến đề nghị phạm vi bao gồm tất cả các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, các xã an toàn khu. Có ý kiến đề nghị cần mở rộng đối tượng của Chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo trên cả nước; bổ sung đối tượng nghèo ở thành thị, đối tượng nghèo tha hương.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Nghị quyết quy định Chương trình thực hiện trên phạm vi cả nước, trọng tâm là các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; giao Chính phủ trong quá trình điều hành tiếp tục chỉ đạo rà soát, bảo đảm không để trùng lặp, bỏ sót nội dung, đối tượng hỗ trợ. Việc rà soát, xác định hộ nghèo sẽ dựa trên cơ sở chuẩn nghèo đa chiều và bộ tiêu chí đo lường các chiều nghèo.

Về mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình, một số ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, 7/8 mục tiêu chưa định lượng được, các chỉ tiêu chưa đo lường được hết các kết quả thực hiện các mục tiêu, một số chỉ tiêu trùng lặp. Một số ý kiến góp ý về các chỉ tiêu cụ thể của Chương trình.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Nghị quyết đã quy định mục tiêu cụ thể bảo đảm định lượng, đo lường được. Đối với các chỉ tiêu cụ thể, dự thảo Nghị quyết cũng quy định Thủ tướng Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình xây dựng, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trong đó yêu cầu các chỉ tiêu cụ thể của Chương trình phải bảo đảm tính khả thi, định lượng được kết quả thực hiện, gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững. /.

 

 

Vy Thảo