Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của các bộ rà soát các quy hoạch khoáng sản đã phê duyệt để tích hợp nội dung có liên quan trong các đồ án quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Khai thác cát sông Hồng tại quận Bắc Từ Liêm. (Ảnh: Anh Tuấn)

Các sở nêu trên cùng Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các vi phạm của các tổ chức, cá nhân, nhất là đối với hành vi khai báo sai sản lượng khoáng sản khai thác thực tế, không đúng nội dung giấy phép khai thác khoáng sản gây tổn thất lớn khoáng sản và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn và xử lý theo quy định đối với hoạt động thu hồi khoáng sản trong diện tích xây dựng công trình.

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác đã phê duyệt; thực hiện tốt quy chế phối hợp đã ký giữa UBND thành phố với UBND các tỉnh giáp ranh về quản lý, khai thác cát sỏi lòng sông.

Phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các cơ quan chức năng thuộc UBND các tỉnh lân cận trong việc quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động khoáng sản, nhất là ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng sản khu vực giáp ranh địa giới hành chính, đặc biệt là cát, sỏi lòng sông.

UBND thành phố yêu cầu kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu chính quyền địa phương, nhất là cấp xã để xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép kéo dài nhưng không xử lý, khai thác trái phép gây hậu quả nghiêm trọng.

Châu Anh