Ngày 1/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 của ngành Tư pháp.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp) Nguyễn Văn Cương, cho biết, qua 15 năm, về cơ bản, ngành Tư pháp đã hoàn thành tốt công tác xây dựng pháp luật, góp phần quan trọng vào việc thể chế hóa các định hướng, chủ trương lớn của Nghị quyết số 49-NQ/TW trong lĩnh vực hình sự, dân sự; chủ trương xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp… Bên cạnh đó, ngành cũng hoàn thành nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ xây dựng Hiến pháp năm 2013 với nhiều nội dung liên quan đến cải cách tư pháp; chủ động hoàn thiện tổ chức, bộ máy hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự, hành chính.

 

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: TH


Bộ cũng luôn chủ động, thực hiện có hiệu quả việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy hệ thống các cơ quan thi hành án dân sự (THADS), hành chính. Còn trong lĩnh vực  bổ trợ tư pháp (BTTP), thành tựu nổi bật là việc hoàn thiện tổ chức và hoạt động bổ trợ tư pháp theo chủ trương xã hội hóa. Nhiều lĩnh vực BTTP có bước phát triển mang tính đột phá, đặc biệt trong lĩnh vực luật sư, công chứng, giám định tư pháp,… Từ năm 2006 đến nay, công tác hợp tác quốc tế về pháp luật và tư pháp ngày càng được mở rộng, từng bước đi vào chiều sâu, phục vụ thiết thực cho công cuộc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích các kết quả đã đạt được, chỉ ra khó khăn, hạn chế. Trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết số 49-NQ/T.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực cho rằng, cơ cấu tổ chức bộ máy Hệ thống THADS hiện nay phát sinh một số bất cập, nhất là bộ máy 2 cấp không phù hợp với mô hình tổ chức của Tòa án, Viện kiểm sát.

Giám đốc Sở Tư pháp TP. Hà Nội Ngô Anh Tuấn kiến nghị  phải xác định rõ vai trò, nhiệm vụ của ngành Tư pháp từ Trung ương đến địa phương trong thực hiện Nghị quyết 49 với các cơ quan, tổ chức đảng.

Qua thảo luận, các ý kiến cho rằng, hoạt động cải cách tư pháp cần tiếp tục đẩy mạnh để thích ứng tốt hơn với điều kiện mới, trong đó đề cao việc kiểm soát, nâng cao chất lượng văn bản pháp luật, gỡ bỏ các mâu thuẫn, chồng chéo nhằm tạo ra hệ thống pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, dễ tiếp cận với chi phí tuân thủ thấp.Trong đó, cần tiếp tục nâng cao vai trò của Bộ Tư pháp là cơ quan thuộc Chính phủ trong việc đề xuất các chính sách về cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy Hệ thống THADS theo hướng tinh gọn, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng các dịch vụ công trong lĩnh vực luật sư, công chứng, thừa phát lại…; đổi mới căn bản công tác cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ hiện đại của cách mạng công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, trọng tâm là tổ chức thi hành pháp luật; tập trung vào những lĩnh vực còn thiếu như thừa phát lại, thi hành án hành chính; tiếp tục phát triển mạnh các định chế BTTP, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động BTTP cùng với tăng cường quản lý nhà nước. Đồng thời, tạo chuyển biến mạnh về đào tạo cán bộ tư pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.../.

 

 

 

Thu Hằng