Xem xét miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ

Thứ năm, 23/05/2013 17:03

(ĐCSVN) - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, sáng 23/5, Quốc hội họp toàn thể tại Hội trường, nghe trình bày Tờ trình về dự kiến điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ
 

 

Sáng 23/5, tiếp tục kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa XIII, Quốc hội làm việc
 tại Hội trường 


Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 sẽ có sự điều chỉnh: Lùi thời hạn trình các dự án Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), Luật Hộ tịch.

Theo Chương trình năm 2013, các dự án Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6.
 
 

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của
Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Tờ trình về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội.
 

Theo báo cáo của Chính phủ thì trong quá trình tổng kết thi hành các luật hiện hành và chuẩn bị các dự án Luật Hải quan (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề đã có nhiều vấn đề mới phát sinh, có nhiều hạn chế, bất cập cần có thời gian nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung để bảo đảm chất lượng của các dự án luật.

Do đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với đề nghị của Chính phủ lùi thời hạn trình Quốc hội dự án Luật Hải quan (sửa đổi), dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề một kỳ họp Quốc hội; điều chỉnh dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thành dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và chuyển sang Chương trình năm 2014. Đồng thời, lùi thời hạn trình dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sang năm 2014 để xem xét cùng Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).

Về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi), tại Phiên họp thứ 17, trên cơ sở Tờ trình của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án Luật này và nhận thấy một số vấn đề lớn về chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như: Giám sát, phản biện xã hội.... có liên quan mật thiết với quy định của Hiến pháp và cần nghiên cứu, tổng kết kỹ hơn. Do đó, đề nghị Quốc hội cho lùi dự án Luật này sang năm 2014 để xem xét, thông qua sau khi Dự thảo sửa đổi Hiến pháp được thông qua.

Về dự án Luật Hộ tịch, tại Phiên họp thứ 11 (tháng 9/2012), Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét dự án Luật này. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy, đây là dự án luật liên quan nhiều đến việc quản lý dân cư. Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo xây dựng Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Nội dung của Đề án này là cơ sở quan trọng để cải cách công tác quản lý hộ tịch. Vì vậy, đề nghị chưa đưa dự án Luật Hộ tịch vào Chương trình; đến khi nào thông qua xong Đề án này thì sẽ xem xét, bổ sung dự án Luật Hộ tịch vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, trên cơ sở xem xét đề nghị của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao đối với các dự án khác, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung 9 dự án: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật Cảnh vệ, Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi), Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tố tụng hành chính, Luật Sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo, Pháp lệnh cảnh sát môi trường, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII để tiến hành nghiên cứu, soạn thảo sửa đổi, bổ sung đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cũng trong buổi sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình về việc
miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ
 


Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ với Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ mới.

Tờ trình nêu rõ: Ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng đã được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Ngày 28/12/2012, Bộ Chính trị đã có Quyết định số 656 về việc phân công Ủy viên Trung ương Đảng, theo đó, ông Vương Đình Huệ được cử giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phát biểu điều khiển phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc miễn nhiệm và phê chuẩn các chức vụ trên là một nhiệm vụ quan trọng của kỳ họp này. Theo quy định pháp luật, Quốc hội sẽ thực hiện nghiêm túc quy trình công tác nhân sự. Sau khi người có thẩm quyền giới thiệu nhân sự, Quốc hội sẽ xem xét, thảo luận, nghe báo cáo giải trình ý kiến Quốc hội về nhân sự, chốt danh sách để tiến hành bỏ phiếu, bầu Ban kiểm phiếu, phê chuẩn hoặc bầu nhân sự, công bố kết quả và thông qua nghị quyết xác nhận.

Theo yêu cầu công tác, ông Vương Đình Huệ được phân công đảm nhiệm nhiệm vụ khác. Vì vậy, để kiện toàn nhân sự Chính phủ, theo chương trình đã được Quốc hội quyết định, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng chính phủ về việc miễn nhiệm đối với ông Vương Đình Huệ và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính mới.
Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ xem xét kiện toàn nhân sự cho một số tổ chức khác có liên quan.

Theo Chương trình, sau khi nghe Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội sẽ thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội. Chiều 23/5, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính đối với ông Vương Đình Huệ. Ngày 24/5, Quốc hội tiếp tục xem xét công tác nhân sự và thảo luận tại tổ về: Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú./.

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực