leftcenterrightdel
 Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ủy ban Dân tộc được yêu cầu tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện hiệu quả, thực chất để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan

Phong trào thi đua đặc biệt này được triển khai nhằm thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội khóa XV; hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sỹ”, “mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”, các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc sẽ chủ động triển khai phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề, nội dung phù hợp, tạo động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phòng, chống dịch và tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Nội dung thi đua là phát huy các sáng kiến, các giải pháp hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị nhiễm COVID-19 vượt qua khó khăn trong đại dịch; phối hợp với các địa phương phát huy vai trò của người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt việc phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thi đua thực hiện nghiêm mọi biện pháp, giải pháp của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh; phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, “lá lành đùm lá rách”, “mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”, sẵn sàng hỗ trợ để cùng vượt qua khó khăn.

Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19; tuyên truyền sâu rộng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân hiểu, tin tưởng và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc yêu cầu các Vụ, đơn vị nghiêm túc triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, thực chất để phong trào thi đua thực sự là động lực góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của cơ quan./.

Tin, ảnh: Phương Liên