Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân (giai đoạn 2009- 2014) tổ chức ngày 19/12, Đà Nẵng xác định, trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trọng tâm: Quán triệt sâu sắc mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (Khoá XI).

Thành phố tăng cường công tác giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định pháp luật và kế hoạch Hội đồng giáo dục Quốc phòng - an ninh thành phố. Bên cạnh đó đẩy mạnh hoạt động Chương trình phối hợp, quy chế phối hợp giữa Bộ đội Biên phòng và Mặt trận Tổ quốc, các ngành, hội, đoàn thể và cấp ủy chính quyền các địa phương; gắn nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân" với việc thực hiện các cuộc vận động, chương trình mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, xây dựng củng cố cơ sở chính trị khu vực biên giới biển vững mạnh..

Qua 5 năm thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" (giai đoạn 2009-2014) công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp thực hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được các cấp, các ngành, lực lượng và các địa phương quan tâm sâu sắc, triển khai đồng bộ, thống nhất từ thành phố đến từng địa phương cả trên khu vực biên giới biển và ở địa bàn nội địa. Đặc biệt, từ việc thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" đã góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc.

Qua các phong trào, Bộ đội Biên phòng phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và địa phương thực hiện 4 đợt xây dựng được 160 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 57 nhà dột nát, hư hỏng cho hộ nghèo; vận động phối hợp xây dựng 4 công trình dân sinh trên địa bàn Biên phòng. Thành phố đầu tư xây dựng điểm Khu dân cư văn hoá biển Kim Liên; triển khai nhân rộng Âu thuyền Cảng cá an toàn văn hoá Thọ Quang; cảng Tiên Sa văn hoá; các điểm sáng văn hoá Tân Trung phường Xuân Hà, Tân An phường Mân Thái; Tân Trà phường Hòa Hải... mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân khu vực biên giới biển.

Thành phố Đà Nẵng đã xây dựng quy hoạch, kế hoạch bố trí dân cư gắn phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng với củng cố quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới biển. Các phường biên phòng đã được thành phố và các quận đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng, chỉnh trang hệ thống điện, đường, trường, trạm; các công trình phục vụ quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội, nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng, trạm quân dân y kết hợp được xây dựng kiên cố. Bên cạnh đó, UBND thành phố có nhiều chính sách hỗ trợ động viên, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền, nổi bật là cho vay vốn phát triển sản xuất, đóng mới phương tiện có công suất lớn, hỗ trợ máy thông tin liên lạc, hỗ trợ nhiên liệu cho tàu đánh bắt xa bờ, chuyển đổi ngành nghề, tạo việc làm cho người lao động, hỗ trợ mua bảo hiểm cho ngư dân...Thành phố đầu tư xây dựng các công trình cầu cảng, hệ thống đường quốc phòng bán đảo Sơn Trà phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh gắn với dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế./.