Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên tại Học viện Chính trị

Thứ hai, 21/11/2022 16:07
(ĐCSVN) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện Chính trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, năm học 2022 - 2023, Học viện Chính trị đã triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, trong đó tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa.
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao Danh hiệu Giảng viên dạy giỏi cấp Học viện cho các giảng viên. (Ảnh: Đức Thương)

 Học viện Chính trị là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn cho Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuachia và đào tạo cán bộ nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ giáo dục, đào tạo, huấn luyện, chiến đấu. 

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Học viện đã tổ chức trên 324 khóa đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng cán bộ chính trị và đào tạo học viên quốc tế. Ngoài ra, theo yêu cầu nhiệm vụ, Học viện còn thực hiện đào tạo chương trình cao cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 2 thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương. Học viên tốt nghiệp ra trường đã đạt được mục tiêu, yêu cầu đào tạo; có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, nhiều đồng chí cán bộ, giảng viên, học viên sau khi tốt nghiệp về các đơn vị công tác đã lập thành tích xuất sắc trong huấn luyện, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và trở thành tướng lĩnh, cán bộ cao cấp trong quân đội.

Nhận thức rõ tầm quan trọng về vị trí, vai trò của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý đối với công tác giáo dục - đào tạo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Quán triệt và vận dụng tốt phương châm đề ra, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cơ quan chức năng đã tiến hành bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục thường xuyên, toàn diện trên tất cả các mặt, với các hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Học viện thường xuyên tiến hành rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng; thực hiện công tác quy hoạch tạo nguồn, luân chuyển để đảm bảo giảng viên, cán bộ quản lý có trình độ học vấn và kinh nghiệm thực tế phong phú, đáp ứng yêu cầu giảng dạy và quản lý ở Học viện. Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các giải pháp để tạo nguồn giảng viên, cán bộ. Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo và gửi đi đào tạo, bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường trong Quân đội; giữa bồi dưỡng tại Học viện và cử đi thực tế ở đơn vị.

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Học viện có trình độ chuyên môn, năng lực sự phạm và phẩm chất đạo đức tốt; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, giảng dạy; tích cực nghiên cứu, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và tham gia nghiên cứu khoa học, đáp ứng tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo. Học viện có 7 Nhà giáo Nhân dân, 24 Nhà giáo Ưu tú. Hiện nay,  có 01 Giáo sư, 42 Phó Giáo sư, 96 Tiến sĩ, 275 Thạc sĩ. Năm học 2021 - 2022, nhiều tập thể sư phạm và giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục được các cấp khen thưởng. Có 03 tập thể được tặng Cờ thi đua, 10 tập thể được tặng danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 04 tập thể được tặng danh hiệu đơn vị tiên tiến; 08 giảng viên được phong tặng danh hiệu giảng viên giỏi cấp bộ, 60 giảng viên được phong tặng danh hiệu giảng viên giỏi cấp Học viện, 04 giảng viên được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư; 02 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 06 tập thể, 17 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 01 tập thể, 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng cục Chính trị; 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu; 24 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 123 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý ở Học viện đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa, cần quán triệt và thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho đội ngũ giảng viên. Đây là giải pháp then chốt, có ý nghĩa quyết định việc đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ở Học viện Chính trị hiện nay. Theo đó, Học viện tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của đội ngũ giảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nhiệm vụ của Quân đội, Học viện; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; những thuận lợi, khó khăn trong công tác. Để đạt hiệu quả, Học viện kết hợp giáo dục chung với giáo dục riêng, lồng ghép với giáo dục chuyên đề hằng năm của các đối tượng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Nhờ đó, đội ngũ giảng viên của Học viện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với công việc; phẩm chất đạo đức tốt, lối sống mẫu mực, tính mô phạm của giảng viên được phát huy, có phong cách dân chủ, khoa học, sâu sát; nêu cao trách nhiệm, không ngừng khắc phục khó khăn, gương mẫu đi đầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

Hai là, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có số lượng và cơ cấu hợp lý đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện công tác giáo dục, đào tạo. Đảng ủy Học viện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên, từng bước kiện toàn theo hướng “chuẩn hóa”, tinh, gọn, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng, có cơ cấu hợp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên kế cận, kế tiếp, bảo đảm tính kế thừa và phát triển vững chắc giữa các thế hệ. Về số lượng, trước thực trạng đội ngũ giảng viên của Học viện còn thiếu so với biên chế ở một số chuyên ngành đặc thù, một mặt Học viện tích cực lựa chọn những cán bộ có đủ điều kiện tạo nguồn, bổ sung cho các khoa giáo viên phù hợp với chuyên ngành đào tạo; mặt khác đề xuất cấp trên, xin chỉ tiêu tuyển sinh để gửi đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; kết hợp với lựa chọn những học viên tốt nghiệp loại giỏi của các khóa, có năng khiếu sư phạm, tâm huyết để tạo nguồn giảng viên. Đồng thời, thường xuyên, chủ động liên hệ, bám nắm và đề nghị bổ sung từ nguồn cán bộ tốt nghiệp các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội, nhất là cán bộ tốt nghiệp đại học, sau đại học. Tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, tuyển dụng các giảng viên có học hàm, học vị và kinh nghiệm giảng dạy, quản lý giáo dục, cán bộ qua thực tế có kinh nghiệm chỉ huy và quản lý ở các cơ quan, đơn vị để tạo nguồn giảng viên. Về cơ cấu, Đảng ủy Học viện yêu cầu các phòng, khoa, hệ từng bước điều chỉnh, đảm bảo cân đối về độ tuổi, ngành, khối, loại cán bộ, cấp bậc, quân hàm…phù hợp với nhiệm vụ giảng dạy theo cấp đào tạo, hướng tới thực hiện tốt nhiệm vụ đổi mới giáo dục, đào tạo.

Ba là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên về học vấn, năng lực sư phạm và kinh nghiệm thực tiễn. Những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là một khâu quan trọng quyết định chất lượng đội ngũ giảng viên. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, Học viện yêu cầu các cơ quan, khoa, hệ thường xuyên rà soát, đánh giá đúng thực trạng đội ngũ giảng viên, làm cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đưa nguồn đã được quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng, đi dự nhiệm, tham quan diễn tập tổng hợp đơn vị để tích lũy kinh nghiệm thực tiễn. Kết hợp với các loại hình đào tạo bồi dưỡng ở các học viện, nhà trường với mở lớp bồi dưỡng tại trường và bồi dưỡng trong thực tế giảng dạy. Đối với giảng viên trẻ, thực hiện hình thức đào tạo cơ bản, tập trung là chủ yếu; cán bộ đã có trình độ sau đại học, giảng viên không có điều kiện tập trung thì tự học, tự bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nâng cao trình độ. Để kịp thời bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Học viện chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên trẻ có triển vọng, tiếp tục thực hiện luân chuyển cán bộ, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên có điều kiện đi thực tế đơn vị; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ giảng viên đầu ngành, nhất là các nhà khoa học. Bên cạnh đó, Học viện thường xuyên tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức tin học, ngoại ngữ phục vụ soạn thảo giáo án điện tử và nghiên cứu khoa học; tăng cường bồi dưỡng phương pháp sư phạm, xây dựng kế hoạch, sắp xếp thời gian địa điểm để giảng viên trẻ tập giảng. Tích cực tổ chức hội thảo, báo cáo khoa học, thông tin chuyên đề tham quan trao đổi kinh nghiệm, học thuật với các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội. Bên cạnh đó, Học viện xây dựng kế hoạch, khuyến khích cán bộ, giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học, đưa hoạt động này thành nền nếp, phát triển ngang tầm nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giảng viên, nhất là kinh phí hỗ trợ đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ngoại ngữ tập trung. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các nhà giáo có nhiều đóng góp cho công tác giáo dục, đào tạo của Học viện. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đãi ngộ, bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cho đội ngũ giảng viên của Học viện để họ yên tâm công tác.

Với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong xây dựng đội ngũ giảng viên thời gian qua là tiền đề quan trọng để Học viện Chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, đáp ứng nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế./.

-----------------------------

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết số 29 - NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

2. Bộ Quốc phòng, Một số biện pháp cấp bách kiện toàn và phát triển đội ngũ nhà giáo Quân đội, Chỉ thị số 40/CT – BQP, ngày 22/4/ 2022, Hà Nội.

3. Lịch sử Học viện Chính trị (1951 - 2021), Nxb Quân đội nhân dân, tr.634, 637.

Vương Đức Thương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực