Phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân

Thứ năm, 24/11/2022 15:05
(ĐCSVN) - Với việc thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên, hầu hết đội ngũ đảng viên mới kết nạp tại Đảng bộ Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân đã phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện…

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chỉ có được trên cơ sở đội ngũ đảng viên được bảo đảm về cả số lượng, chất lượng. Do đó, Đảng phải thường xuyên làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Đảng bộ Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân là tổ chức đảng 3 cấp. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, những năm qua, Đảng ủy Lữ đoàn 125 đã tăng cường lãnh đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và sát với yêu cầu nhiệm vụ đơn vị.

leftcenterrightdel

Đảng bộ Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên.

Trước hết, về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, hằng năm Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, có đủ phẩm chất, đủ điều kiện, tham gia tích cực phong trào thi đua Quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, lựa chọn những quần chúng tiêu biểu để giới thiệu cho chi bộ xem xét công nhận cảm tình Đảng.

Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được thực hiện theo hướng coi trọng chất lượng, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng; tập trung vào những quần chúng ưu tú làm nhiệm vụ ở trên tàu hoặc những cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ nơi khó khăn, phức tạp, trực chốt giữ bảo vệ chủ quyền biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Các chi bộ đã thực hiện tốt việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho quần chúng uu tú phấn đấu; đồng thời thực hiện tốt mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước chi bộ về sự rèn luyện phấn đấu của quần chúng để chi bộ xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Lữ đoàn luôn chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương và hướng dẫn của cấp trên về công tác phát triển đảng viên, bảo đảm đúng quy định, quy trình, khách quan, dân chủ, công tâm. Sau khi có quyết định chuẩn y, Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới cảm nhận sâu sắc, thấy được vinh dự, tự hào khi đứng trong hàng ngũ của Đảng, xác định vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ đơn vị trong tình hình mới.

Song song với công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên, Đảng ủy Lữ đoàn thường xuyên chú trọng đến công tác giáo dục chính trị gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng. Khóa học bồi dưỡng nhận thức về Đảng là bước tiền đề cho quần chúng đối chiếu với các nội dung phấn đấu trở thành đảng viên, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng…

leftcenterrightdel

Đảng viên mới tuyên thệ trong Lễ kết nạp đảng viên tại Đảng bộ Lữ đoàn 125 Vùng 2 Hải quân.

Với cách làm đó, hầu hết đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trên cương vị, chức trách của mình, luôn thể hiện tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Từ thực tiễn công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Lữ đoàn 125 Hải quân trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên. Cấp ủy, tổ chức đảng có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục, phát hiện, bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Gắn trách nhiệm của người bí thư chi bộ với công tác phát triển đảng viên; đưa việc kết nạp đảng viên là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng hàng năm.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò trong giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi dưỡng niềm tin để quần chúng xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, có giác ngộ chính trị, thừa nhận và tự nguyện thực hiện cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nhiệm vụ của đảng viên.

Ba là, thực hiện tốt mô hình “đảng viên dìu dắt quần chúng”, các cấp ủy đảng và từng đảng viên trong đảng bộ phải nhiệt tình, trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ quần chúng ưu tú, tạo điều kiện thuận lợi để quần chúng phấn đấu, phát huy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách của mình. Gắn trách nhiệm đảng viên được phân công dìu dắt quần chúng khi quần chúng không đủ điều kiện xét kết nạp vào Đảng.

Bốn là, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy trình, thủ tục, hướng dẫn về công tác phát triển đảng viên; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn cụ thể cho cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phát triển đảng viên.

Năm là, kết hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên. Tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách, làm cho tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, tăng cường niềm tin cho mỗi cán bộ, đảng viên vào sự lãnh đạo của Đảng./.

Bài, ảnh: Thiếu tá Trương Xuân Thắng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực