leftcenterrightdel
Huấn luyện quân dự bị động viên. 

Đồng chí Trần Văn Lâu- Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quốc phòng, quân sự, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết, chỉ thị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự với mục tiêu, chủ trương, bước đi cụ thể. Trong đó, tập trung vào xây dựng lực lượng, thế trận và tiềm lực quốc phòng, quân sự; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Chú trọng hoàn thiện cơ chế, quy chế, cụ thể hóa các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, dân quân tự vệ, nghĩa vụ quân sự… phù hợp với thực tiễn. Tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, phát huy vai trò tham mưu của các lực lượng Quân đội, Công an trong nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình để ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng theo đúng quy định của pháp luật và hoạch định chủ trương, đối sách xử lý các vấn đề về quốc phòng, an ninh, bảo vệ địa bàn, chủ quyền an ninh trên biển, không để bị động, bất ngờ.

 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng gắn với cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, việc đổi mới quy trình xây dựng, soạn thảo, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quốc phòng được công khai, dân chủ, minh bạch. Ngoài những nội dung quan trọng của nhiệm vụ quốc phòng, quân sự phải tuyệt đối bí mật, như: kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến,... những nội dung khác tỉnh đã lấy ý kiến tham gia đóng góp của nhân dân, phản biện từ các tổ chức xã hội, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa.

 

Do đó, các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng của tỉnh đã đi vào cuộc sống, vừa là công cụ quản lý của nhà nước, vừa bảo đảm cho mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là các luật, chính sách có đối tượng điều chỉnh rộng, như: Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên, Chính sách hậu phương quân đội... Ngoài ra, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh duy trì chặt chẽ các chế độ thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực quốc phòng theo quy định của pháp luật; thường kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất, giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao tiềm lực kinh tế - quốc phòng trên địa bàn. Các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức và triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, đồng thời, xây dựng quy chế, kế hoạch sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

leftcenterrightdel
Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh. 

 

 Hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành, đoàn thể rà soát, quản lý, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh: Trong năm 2020, Sóc Trăng đã mở được 45 lớp giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 3.852 cán bộ thuộc các đối tượng, 100% chức việc, chức việc tôn giáo, 100% cán bộ quản lý doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và 26.814 học sinh, sinh viên trên địa bàn. Cơ quan quân sự tỉnh còn phối hợp với tỉnh đoàn tổ chức tốt 03 lớp “Học kỳ Quân đội” cho hơn 250 học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở; xây dựng chuyên mục “Quốc phòng toàn dân” tuyên truyền trên kênh truyền hình với 92 tin, bài, 92 tin bài trên Báo Sóc Trăng.

 

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ các cấp trên từng cương vị, chức trách đã vận dụng tốt kiến thức được trang bị vào quá trình công tác quản lý nhà nước về quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh ở địa phương. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đều có nhận thức đúng đắn về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng; luôn cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, nhận rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương. Cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và các tầng lớp nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc công tác quốc phòng địa phương.

 

 Bên cạnh đó cũng xuất hiện những yêu cầu mới, với thách thức không nhỏ đối với công tác quản lý nhà nước về quốc phòng. Vì vậy, Sóc Trăng luôn chú trọng đẩy mạnh kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng -an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Trong đó chú trọng quản lý ngay từ việc thực hiện chủ trương, định hướng, quy hoạch tổng thể, kế hoạch, dự án phát triển của các ngành, các lĩnh vực. Tỉnh thường xuyên chỉ đạo cơ quan quân sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, cơ quan chức năng của tỉnh thẩm định kỹ các dự án phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo được yêu cầu: mỗi bước phát triển kinh tế - xã hội là một bước tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất, kỹ thuật khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong thời bình và sẵn sàng bảo đảm nhu cầu của cuộc chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc (nếu xảy ra).

 

Tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp, các ngành xây dựng, bổ sung hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến phòng thủ, kế hoạch phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, kế hoạch phòng, chống khủng bố... Bên cạnh đó, tỉnh coi trọng quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn ngân sách của trên, kết hợp với huy động nguồn ngân sách địa phương bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nhất là trong hoạt động quốc phòng ở cơ sở và đầu tư xây dựng, củng cố các khu căn cứ hậu phương, các cụm kho của tỉnh, huyện, các trạm sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật, tu sửa và xây dựng mới các công trình quốc phòng trong, đảm bảo nhu cầu hoạt động thực hiện nhiệm vụ của lực lượng vũ trang tỉnh trong thời bình và thời chiến.

 

Hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng được thể hiện rõ trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị về việc triển khai thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo định kỳ và đột xuất, qua đó chỉ ra những mặt mạnh, khâu yếu, giúp cấp ủy, chính quyền và cơ quan quân sự ở địa phương và các ngành được kiểm tra kịp thời tìm ra các giải pháp khắc phục. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu trong một nhiệm kỳ, mỗi địa phương, cơ sở phải được thanh tra, kiểm tra tối thiểu 01 lần về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự. Các đơn vị tổ chức kiểm tra chéo, kiểm tra theo cụm; lồng ghép nội dung kiểm tra vào các phong trào thi đua... 06 tháng và hằng năm, các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm việc sơ kết đánh giá công tác quốc phòng, quân sự; kịp thời uốn nắn, khắc phục những mặt yếu kém, tồn tại, góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về quốc phòng ở các cấp, các ngành, các địa phương. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh còn chủ động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cấp để giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện công tác quốc phòng; thường kỳ tổ chức đối thoại giữa chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân, để cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tăng cường đầu tư, phát triển sản xuất, giải phóng nguồn lực xã hội, nâng cao tiềm lực kinh tế - quốc phòng trên địa bàn. Trong 5 năm qua, tỉnh đã chỉ đạo tiến hành 384 cuộc kiểm tra, 9 cuộc thanh tra về thực hiện công tác quốc phòng, quân sự đối với các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh. Cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, ban, ngành làm tham mưu theo chức năng; cơ quan quân sự, công an làm trung tâm hiệp đồng và phối hợp cùng các ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện; chỉ huy trưởng quân sự chỉ huy thống nhất lực lượng vũ trang thuộc quyền không ngừng được hoàn thiện, vận hành tốt.

 

Với những chủ trương, giải pháp đồng bộ đó, công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở Sóc Trăng đã và đang được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới./.

Bài và ảnh: Nguyễn Trung Trực