Thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Tổng cục CNQP

Thứ ba, 22/11/2022 16:08
(ĐCSVN)- Thời gian qua, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBCPN) và bình đẳng giới (BĐG) của cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị, Ban VSTBCPN các cấp trong Tổng cục.

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác BĐG và hoạt động VSTBCPN; tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến nội dung này trong toàn Tổng cục, cấp ủy và chỉ huy Tổng cục đã yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và BĐG, Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới” và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030, các chương trình, kế hoạch hành động của Bộ Quốc phòng liên quan đến công tác VSTBCPN và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025.

leftcenterrightdel
Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2021 (Ảnh: Tổng cục CNQP) 

Song song là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy, Ban VSTBCPN các cấp và cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn Tổng cục về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Chú trọng triển khai thực hiện các mục tiêu Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới năm 2023; Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025; đổi mới, cập nhật các nội dung chuyên đề VSTBCPN, bình đẳng giới; hướng dẫn, tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới” năm 2023.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Thông tư 167/2021/TT-BQP ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ban VSTBCPN trong Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 131 ngày 15/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trong toàn Tổng cục; kịp thời kiện toàn các Ban VSTBCPN cấp cơ sở theo qui định đảm bảo phù hợp với từng đơn vị; tăng cường các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao năng lực cho cán bộ tham mưu về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Hơn nữa, quan tâm chăm lo xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ nữ, tham mưu cho cấp uỷ các cấp công tác công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng gắn với sử dụng cán bộ nữ, ưu tiên trong tuyển chọn, tuyển dụng vào đội ngũ cán bộ ở những lĩnh vực phù hợp; phấn đấu tăng tỷ lệ cán bộ nữ lãnh đạo, chỉ huy và cơ cấu tham gia cấp uỷ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên nữ.

Ngoài ra, phối hợp với Ban Bảo vệ sức khoẻ, Dân số, Gia đình và trẻ em Tổng cục, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục khảo sát, đánh giá đời sống vật chất, tinh thần của hội viên phụ nữ trong Tổng cục; tình hình ly hôn, ly thân hiện nay và nghiên cứu tham mưu, đề xuất giải pháp xây dựng gia đình quân nhân, người lao động “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn nâng cao chất lượng đời sống, phát triển kinh tế gia đình hội viên phụ nữ trong Quân đội, Tổng cục.

leftcenterrightdel
Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục CNQP lân thứ VI (2021-2026) (Ảnh: Tổng cục CNQP) 

Ban VSTBCPN Tổng cục cũng chủ động đề ra một số giải pháp để triển khai hiệu quả công tác BĐG và VSTBCPN toàn Tổng cục theo hướng:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị các cấp trong triển khai thực hiện công tác VSTBCPN và bình đẳng giới. Đưa nội dung công tác VSTBCPN và bình đẳng giới vào nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, chú trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, có cơ hội khẳng định năng lực công tác; đồng thời, coi việc thực hiện công tác VSTBCPN và bình đẳng giới là một tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị.

Hai là, tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động Ban VSTBCPN các cấp. Tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm theo định kỳ; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, nhất là các chế độ, chính sách đối với lao động nữ; kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBCPN; phê phán, đấu tranh đẩy lùi các hành vi vi phạm pháp luật về BĐG.

Ba là, phát huy vai trò cơ quan chính trị các cấp trong phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về công tác VSTBCPN và bình đẳng giới; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, thiết thực, bảo đảm hiệu quả, làm cho hội viên phụ nữ nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tích cực phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, nâng cao nhận thức của nam giới về giới và thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực công tác.

Bốn là, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị và thành viên Ban VSTBCPN các cấp trong tổ chức hoạt động VSTBCPN và thực hiện pháp luật về bình đẳng giới; tăng cường việc học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác VSTBCPN và bình đẳng giới với các cơ quan liên quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác VSTBCPN và bình đẳng giới. Ban VSTBCPN Tổng cục tiến hành kiểm tra nắm tình hình việc thực hiện Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới trong Tổng cục giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch VSTBCPN và bình đẳng giới năm 2023 của một số đơn vị trong Tổng cục. Tổ chức Hội nghị sơ, tổng kết công tác VSTBCPN và bình đẳng giới, xét khen thưởng năm 2023; in, phát hành các tài liệu tuyên truyền phục vụ công tác VSTBCPN và bình đẳng giới. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác năm 2024.

Năm là, phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban VSTBCPN các cấp trong tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các phong trào, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Quân đội, địa phương và các tổ chức đoàn thể phát động. Gắn việc thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Kế hoạch hành động VSTBCPN và bình đẳng giới trong Tổng cục với thực hiện phong trào thi đua của phụ nữ Tổng cục và phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị./.

Phụ nữ Tổng cục CNQP chiếm gần 50% quân số của đơn vị, có mặt hầu hết trên các lĩnh vực sản xuất, công tác, quản lý, nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Trong suốt thời gian qua, phụ nữ Tổng cục luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản suất, nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong sản xuất quốc phòng, các chị đã nhanh chóng tiếp cận kỹ thuật công nghệ mới, thao tác tỉ mỉ, khéo léo chuẩn xác, làm ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng. Trong sản xuất kinh tế, chị em luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, tăng ca, thêm giờ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tăng năng suất lao động, làm ra nhiều mặt hàng chất lượng có giá trị kinh tế, được khách hàng và các đối tác tin tưởng và đánh giá cao. (Nguồn: Tổng cục CNQP) 
Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực