(ĐCSVN) - Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư thực hiện từ ngày 1/1/2010 vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 3280/QĐ-BTC ngày 25/12/2009.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,6%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,0%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 2,2%/năm, đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,7%/năm. Mức lãi suất cho vay và mức chênh lệch lãi suất nói trên được áp dụng cho các dự án ký hợp đồng lần đầu tiên kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2010 và thay thế Quyết định số 291/QĐ-BTC ngày 12/2/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.