Cán bộ Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Thứ tư, 01/08/2018 10:14
(ĐCSVN) – Sáng 1/8, vào đúng dịp kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm hỏi, chúc mừng và có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Trung ương. Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn những cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Mở đầu buổi làm việc, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng và thăm hỏi ân cần tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động đã và đang công tác trong ngành Tuyên giáo của Đảng trong cả nước nhân dịp kỷ niệm 88 ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Tổng Bí thư khẳng định, ngành Tuyên giáo là một trong những ngành có bề dày truyền thống nhất trong lịch sử cách mạng nước ta. Trải qua nhiều thời kỳ với những tên gọi khác nhau: Ban Tư tưởng – Văn hóa; Ban Tuyên huấn; Ban Tuyên giáo bao gồm Tuyên huấn và Khoa giáo, trong đó có nhiều lĩnh vực quan trọng từ: Tuyên huấn, khoa giáo, y tế, lý luận, văn học nghệ thuật…; do đó, ngành Tuyên giáo có chức năng, nhiệm vụ quan trọng, phụ trách lĩnh vực tinh thần. Với chức năng, nhiệm vụ như vậy, Tổng Bí thư tin tưởng và mong muốn những cán bộ làm công tác Tuyên giáo tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.   

Báo cáo về một số kết quả nổi bật của ngành Tuyên giáo từ Đại hội lần thứ XII của Đảng đến nay, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hơn hai năm qua, cùng với kết quả của các ngành, các cấp trong cả nước, ngành Tuyên giáo tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng.

Ban Tuyên giáo đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt, tuyên truyền góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn các loại tài liệu phục vụ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII; tham mưu Ban Bí thư tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở Trung ương và cấp tỉnh; đồng thời tổ chức 09 hội nghị cho đội ngũ trí thức, quản lý báo chí, văn nghệ sĩ. Các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 khóa XII tiếp tục được đổi mới và nhận được sự đồng tình của cán bộ, đảng viên, nhất là đã chủ động hơn trong công tác chuẩn bị tài liệu, với nội dung ngắn gọn, súc tích, giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi, những vấn đề phát triển mới của các nghị quyết. Việc tổ chức hội nghị trực tuyến được nhiều tỉnh, thành ủy kết nối đường truyền tới cấp huyện và có nơi đến cấp xã; do đó, mở rộng đối tượng học tập, rút ngắn thời gian quán triệt tới cấp cơ sở. Việc viết thu hoạch sau học tập nghị quyết giúp cán bộ, đảng viên hệ thống hóa sâu hơn những nội dung cơ bản, cốt lõi, mới của nghị quyết và hiến kế với cấp ủy nhiều giải pháp khả thi để triển khai nghị quyết trong cuộc sống.

Ban Tuyên giáo các cấp cũng có nhiều cố gắng trong việc tham mưu cấp ủy tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương; tham mưu cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các lĩnh vực trong công tác Tuyên giáo.

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW (ngày 15-5-2016) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn và biên soạn tài liệu phục vụ triển khai Chỉ thị nêu trên trong cả nhiệm kỳ Đại hội XII và chủ đề từng năm. Hệ thống Tuyên giáo đã chủ động, tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với nhiều cách làm hay, sáng tạo; triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua ở địa phương, cơ quan, đơn vị, qua đó đã giải quyết nhiều vấn đề bức xúc nổi cộm; hình thành và phát triển hàng ngàn mô hình, cách làm hay, tấm gương điển hình tiên tiến, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, tạo sự lan tỏa trong xã hội.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao vào các đoàn dự kiểm điểm năm 2016, 2017 và các đoàn kiểm tra tại một số cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW theo sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên chủ động thực hiện công tác kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại các ngành, địa phương. Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy chủ động tham mưu cấp ủy đưa nội dung kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW vào chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy hằng năm; tích cực thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo phân công của cấp ủy.

Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục nâng cao chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các loại tài liệu, văn bản hướng dẫn công tác Tuyên giáo, thẩm định văn bản của các ban, bộ, ngành, địa phương. Nhiều đề án có nội dung mới và khó cung cấp nhiều cơ sở khoa học phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác tư tưởng chính trị, như: “Lãnh đạo, chỉ đạo định hướng thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng”, “Tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, “Tổ chức trao đổi, đối thoại với các cá nhân có nhận thức khác với chủ trương, đường lối của Đảng”, “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”, “Tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”, “Tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh ngăn chặn xử lý thông tin tiêu cực trên Internet, mạng xã hội”; Đề án nâng cao chất lượng báo chí các cơ quan Đảng…

Ban Tuyên giáo Trung ương đã tích cực tham mưu, góp ý chuẩn bị một số nội dung phục vụ các Hội nghị Trung ương khóa XII; kịp thời gửi báo cáo phục vụ các giao ban của Thường trực Ban Bí thư với các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương. Thực hiện có trách nhiệm trong việc thẩm định, góp ý hàng trăm văn bản có liên quan của các ban, bộ, ngành, địa phương. Phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng và ban hành hàng chục tài liệu chuyên đề, hướng dẫn liên quan đến sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, tuyên truyền các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn, các vấn đề, vụ việc phức tạp, giúp cho hệ thống Tuyên giáo có cơ sở để tổ chức các hoạt động.

Hình ảnh tại buổi làm việc.

Ban Tuyên giáo Trung ương chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận chính trị; tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội; đổi mới công tác Tuyên truyền, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội; cổ vũ các tầng lớp Nhân dân thi đua yêu nước; từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Ban Tuyên giáo Trung ương đã bám sát tình hình quốc tế và trong nước, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, sớm xây dựng tài liệu hướng dẫn tuyên truyền và đã tích cực chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, có chiều sâu trên cả 4 mảng: Chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, trong đó, tập trung tuyên truyền ý nghĩa thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII; thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp; diễn biến, kết quả và ý nghĩa của các Hội nghị Trung ương, các kỳ họp Quốc hội, các chủ trương của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương; kết quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, các chuyến thăm, làm việc của Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước ở nước ngoài, tuyên truyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia và các hoạt động kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn trong nước, địa phương ...

Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo sâu sát, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ và thông tin đối ngoại. Đổi mới nội dung, phương thức công tác Tuyên giáo; bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ đội ngũ làm công tác Tuyên giáo.

Công tác cán bộ của ngành kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay tiếp tục được các cấp ủy đảng quan tâm hơn. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương để xây dựng, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện. Hệ thống Tuyên giáo đang khẩn trương xây dựng đề án về sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; đồng thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề ra nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu…

Sau phần báo cáo của đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương đã thảo luận, góp ý kiến đối với các nội dung, lĩnh vực công tác của ngành Tuyên giáo. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu kết luận Hội nghị.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật…

Tin, ảnh: Hiền Hòa
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực