Giải trình, tiếp thu các ý kiến, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, năm 2018, Ban Chấp hành Tổng LĐ đã quyết định lấy chủ đề là "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn". Tổ chức công đoàn sẽ tập trung cho Đại hội Công đoàn cấp tỉnh, ngành và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đồng thời, đẩy mạnh chăm lo lợi ích, đại diện tốt hơn cho đoàn viên, người lao động thể hiện đúng tinh thần của Đại hội là hướng về cơ sở, chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động.

Các ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu quyết thông qua Nghị quyết của Hội nghị - Ảnh: Bảo Chi

Về Đề án xây dựng thiết chế Công đoàn, đồng chí Trần Thanh Hải cho hay, đây vừa là cơ hội khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới, cũng là nhiệm vụ lớn lao, trách nhiệm nặng nề mà Tổng LĐLĐ Việt Nam phải thực hiện từ nay đến năm 2020. Vì vậy, báo cáo khảo sát của Ban Quản lý thiết chế Công đoàn tại các địa phương phải chỉ ra được nhu cầu thực về thuê, mua nhà, giá bán, giá cho thuê, căn hộ khả thi tại thiết chế của Công đoàn; đề xuất cụ thể quy mô đầu tư, phân kỳ đầu tư, loại hình đầu tư phù hợp với nhu cầu thực tế của từng địa phương làm cơ sở để triển khai 50 thiết chế đúng tiến độ, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần cập nhật đầy đủ tình trạng người lao động mất việc trong dịp Tết; không có thưởng Tết, lương thấp… để kịp thời quan tâm, hỗ trợ.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường nhấn mạnh, năm 2018 các cấp Công đoàn cần tập trung tổ chức đại hội tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII theo đúng Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn cần tập trung thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng tham mưu tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6, khóa XII trong đó tập trung một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện Đề án Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới sau khi được Bộ Chính trị thông qua.

Đồng thời, cần tiếp tục thực hiện chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn“, triển khai có hiệu quả “Chương trình phúc lợi đoàn viên Công đoàn Việt Nam”; hoàn thiện thiết chế của Công đoàn phục vụ đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất theo đúng kế hoạch; nghiên cứu, thí điểm, nhân rộng những mô hình, cách thức mới, hiệu quả trong việc chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu các cấp Công đoàn cần tiếp tục phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động; phát động thi đua sáng kiến, sáng tạo, hiến kế, hiệu quả trong hệ thống tổ chức Công đoàn; cán bộ Công đoàn cần gương mẫu ghi nhận sáng kiến của người lao động trực tiếp, qua đó giúp đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần sáng kiến, sáng tạo ở cơ sở.../.

Bảo Chi