Sáng 23/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; cho ý kiến về đề nghị của Chính phủ về bổ sung Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp (Ảnh: VPQH)

Theo Tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày, việc sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện là để kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng tại Nghị quyết số 52/NQ-TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật Tần số vô tuyến điện cũng nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc của luật này; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của luật với một số luật ban hành sau có nội dung liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020...

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Bộ trưởng Lê Thành Long cho biết, dự án luật đã được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định tạm thời rút dự án luật này khỏi chương trình Kỳ họp thứ chín của Quốc hội khóa XIV để Chính phủ, ngành y tế tập trung dành thời gian cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo nghiên cứu kỹ lưỡng, tổng kết, đánh giá bổ sung, lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng có liên quan, hoàn thiện hồ sơ bảo đảm chất lượng, tạo sự đồng thuận giữa các cơ quan có liên quan.

Thực hiện Kết luận này, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế chỉnh lý lại nội dung Tờ trình Quốc hội theo hướng làm rõ lý do phát sinh các chính sách trong quá trình xây dựng dự án Luật cũng như làm rõ định hướng giải quyết các bất cập, tồn tại của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009. Chỉnh lý Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 theo hướng bổ sung, phân tích làm rõ các tồn tại, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện…

Trên cơ sở hồ sơ dự án Luật đã được chỉnh lý, hoàn thiện, Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật này vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022).

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội cơ bản thống nhất với đề xuất của Chính phủ, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Cơ quan thẩm tra cho rằng, việc Chính phủ tiếp tục đề nghị bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 là thực hiện đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như yêu cầu tại Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội; bảo đảm kịp thời triển khai nhiệm vụ lập pháp đã được xác định tại Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội nhận thấy, hồ sơ dự án luật còn nhiều vấn đề cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện. Đồng thời, để nâng cao chất lượng đề nghị xây dựng luật, hạn chế việc điều chỉnh chương trình nhiều lần và thực hiện đúng kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp tháng 4/2020, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa quyết định bổ sung ngay dự án luật này vào chương trình năm 2022 mà yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan soạn thảo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu ý kiến của các cơ quan thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét chậm nhất tại Phiên họp tháng 3/2022.

Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc đưa dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022. 

Đối với Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục đánh giá tác động, hoàn thiện dự án luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tại phiên họp sau./.

Tú Giang