Tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng

Thứ năm, 13/01/2022 18:51
(ĐCSVN) – Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết sắp tới sẽ thí điểm một số chủ trương như: người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó; Bí thư cấp ủy giới thiệu ủy viên thường vụ để bầu; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch… nhằm tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Thắng Cường

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, sáng 13/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2021 của các cấp uỷ và tổ chức đảng trong cả nước. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cùng quan tâm, phối hợp chỉ đạo tiếp tục tạo sự chuyển biến trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Nhấn mạnh Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng yêu cầu đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng, ngành Tổ chức xây dựng Đảng muốn làm tròn trách nhiệm phải nghiên cứu, tham mưu có hiệu quả, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức xây dựng Đảng với 3 đột phá. (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác tổ chức, cán bộ; (2) Phát huy dân chủ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đôi mới sáng tạo; (3) Kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và kiểm soát chặt chẽ quyền lực.

“Đây là những công việc mà để đạt được kết quả thực chất phải có sự nỗ lực rất lớn, kiên trì và mỗi bước đi phải chắc chắn để có thể đạt được kết quả bền vững”, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, từ nhiệm kỳ XII đến nay, Đảng đã ban hành một số nghị quyết quan trọng về tổ chức của hệ thống chính trị… làm cơ sở để thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, đồng thời, tiến hành thí điểm một số mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Trong công tác cán bộ, Đảng đã ban hành đồng bộ các quy định về tiêu chuẩn chức danh; quy hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; phân cấp quản lý và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; luân chuyển; đánh giá; lấy phiếu tín nhiệm; miễn nhiệm, từ chức mà không đợi hết nhiệm kỳ, hết thời gian bổ nhiệm…

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, việc ban hành các quy định này đã cụ thể hóa được quan điểm, mục tiêu của Đảng đối với công tác cán bộ, tạo sự chủ động, thực hiện nghiêm và thuận lợi cho các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thực hiện. Quá trình triển khai đạt được những kết quả tích cực nhưng còn phải tiếp tục đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Đề cập đến triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 03-KH/TW thực hiện Kết luận số 21-KL/TW.

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết “Kế hoạch 03 là một trong những trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2022, các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch 03 để đảm bảo hiệu quả của Kết luận 21”.

Đó là: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Xây dựng kế hoạch thực hiện, bổ sung vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng gắn với tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên; Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng, cơ quan nhà nước theo quy định; Giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tính chiến đấu trong sinh hoạt cấp ủy, thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng; Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát sửa đổi văn bản liên quan đến công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, trách nhiệm người đứng đầu; Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra các cấp, chú trọng tự kiểm tra, tự giám sát; xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm; Rà soát, hoàn thiện pháp luật, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng bảo đảm đồng bộ, thống nhất giữa quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026

Đồng chí Trương Thị Mai cho biết năm 2022, Ban Tổ chức Trung ương sẽ phối hợp, tham mưu trình hai đề án quan trọng tại Hội nghị Trung ương 5 và Trung ương 6, đó là vấn đề xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Đồng thời, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: luân chuyển cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; phân cấp quản lý, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 18 và một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18; lấy phiếu tín nhiệm trong Đảng…

Đáng chú ý, đề cập đến một số cơ chế, chính sách theo Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết sắp tới sẽ thí điểm một số chủ trương như: người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để  bầu cử, bổ nhiệm làm cấp phó; Bí thư cấp ủy giới thiệu ủy viên thường vụ để bầu; giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch; miễn nhiệm cấp trưởng cấp dưới trực tiếp; tổng kết thí điểm thi tuyển, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, phòng… nhằm tiếp tục tạo sự đồng bộ, đổi mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng.

“Đặc biệt, Bộ Chính trị lần đầu tiên sẽ xem xét, quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026 và quy định về quản lý biên chế”, đồng chí Trương Thị Mai cho biết.

leftcenterrightdel
 Dồng chí Trương Thị Mai cho biết, năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tiếp tục xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng về công tác tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh: Thắng Cường

Để thực hiện nhiệm vụ tham mưu về vấn đề này, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết hai năm qua, trên cơ sở các nghị quyết quan trọng của Đảng có liên quan, Ban Tổ chức Trung ương đã nghiên cứu, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp; xây dựng vị trí việc làm làm cơ sở để đề xuất số lượng biên chế phù hợp với từng đơn vị trong hệ thống chính trị. Sau khi quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị, Bộ Chính trị sẽ ban hành quy chế quản lý biên chế để tăng cường phân cấp quản lý biên chế gắn với nêu cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị.

Nhấn mạnh đến việc thực hiện Kết luận 48 về tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ, thời hạn kết thúc là 31/12/2019; việc thực hiện Kết luận 71 về xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức thời hạn kết thúc là 31/12/2020, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, đến nay Ban Bí thư đã cho ý kiến, qua rà soát đến tháng 12/2021 đã hoàn thành 90,3%, hiện còn tồn đọng 3.772 trường hợp theo Kết luận 48; 8.318 trường hợp theo Kết luận 71. Một số ít địa phương, đơn vị chưa làm tốt công tác rà soát, cá biệt có đơn vị chưa triển khai, Ban Bí thư sẽ ban hành Kết luận kết thúc việc rà soát theo theo 2 kết luận này và cho phép tiếp tục giải quyết đến 30/6/2022 là thời hạn cuối cùng.

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị “Các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát, xử lý và sau thời điểm này tất cả trường hợp vi phạm trong việc bổ nhiệm, tuyển dụng sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Ban Tổ chức Trung ương sẽ kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận của Đảng đối với vấn đề này”.

Phát biểu kết thúc hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai trích lại ý kiến của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị toàn quốc về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngày 9/12/2021 “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc xây dựng tổ chức, xây dựng con người, thường rất khó và phức tạp, khó nhưng không thể không làm vì liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ”…

Nhân dịp này, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố tặng Cờ thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng cho 6 tập thể; Bằng khen của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho 26 tập thể và 69 cá nhân./.

Nhóm PV
  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực