Ngày 26/7, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 17, sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; bí thư, phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối…


Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TA).

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết công tác năm đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh và lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp.

Đến nay, 30/31 đảng ủy cấp trên cơ sở trong Khối đã hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các đảng ủy trực thuộc được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ Khối, các đảng uỷ trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2019. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối so với cùng kỳ năm 2018 tiếp tục tăng trưởng, góp phần vào tăng trưởng kinh tế chung của đất nước. Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty tăng 6,1%; tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,4% và nộp ngân sách tăng 1,62%. Việc đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp, cổ phần hoá, thoái vốn, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp được chỉ đạo triển khai quyết liệt và thu được nhiều kết quả khá tốt. Một số tập đoàn tổng công ty, ngân hàng có chuyển biến tốt về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận vượt kế hoạch và tăng 50 – 60% so với cùng kỳ 2018. Tình hình việc làm và thu nhập của người lao động trong Khối được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, với tổng kinh phí ước thực hiện trên 1.000 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đơn vị. Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị đánh giá cao Nghị quyết số 12 Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) ban hành ngày 3/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước với phạm vi rất toàn diện, bao trùm cho sự phát triển của các doanh nghiệp nhà nước; đồng thời đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ cần sớm có kiểm tra, đánh giá về kết quả triển khai Nghị quyết này để góp phần tháo gỡ khó khăn của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã tiến hành tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018  của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030"; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về "Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới"; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận, đánh giá cao những kết quả trong công tác xây dựng Đảng với chất lượng và hiệu quả được nâng lên; phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định và nâng cao; đồng thời biểu dương những đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vào những thành quả phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TA)


Về những ý kiến phản ánh, kiến nghị đối với Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho rằng, đây là vấn đề còn rất mới, chưa có tiền lệ ở nước ta và cũng không có mô hình thống nhất trên thế giới. Do vậy phải có cách nhìn nhận, đánh giá thận trọng, xây dựng, khách quan. Trước mắt rà soát lại các quy định của pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Ủy ban qua thực tiễn hơn 9 tháng hoạt động, trong đó tập trung vào các nội dung như: phân cấp giữa Ủy ban và các Tập đoàn, Tổng công ty; phân định rõ giữa chức năng, nhiệm vụ giữa Ủy ban với các cơ quan quản lý nhà nước; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của Ủy ban.

Về sự chậm trễ trong tiến độ xử lý các dự án thua lỗ so với yêu cầu của Nghị quyết số 12, đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, cần có tầm nhìn về lợi ích lâu dài của Nhà nước để có giải pháp xử lý căn cơ, dứt điểm vấn đề này. Thời gian tới, Ban Kinh tế Trung ương sẽ chỉ đạo phối hợp với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ ngành liên quan tập trung làm rõ vấn đề này để đề xuất với Đảng và Nhà nước các giải pháp xử lý thiết thực, hiệu quả.

Nhấn mạnh vai trò quan trọng, chủ đạo của các doanh nghiệp nhà nước trong nhiều lĩnh vực quan trọng như ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, năng lượng…, đồng chí Nguyễn Văn Bình khẳng định, việc thể chế hóa và tổ chức triển khai đầy đủ, phù hợp và đúng đắn tinh thần của Nghị quyết số 12 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII sẽ tạo cơ sở cho sự phát triển và lấy lại hình ảnh, vị thế của các doanh nghiệp nhà nước; giữ vững vị trí chủ đạo của kinh tế nhà nước; tập trung vào những lĩnh vực then chốt mang tính chất dẫn dắt nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác phát triển.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các doanh nghiệp nhà nước cần tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả của hệ thống quản trị doanh nghiệp; thay đổi cơ bản về cơ chế tài chính để có thể cạnh tranh bình đẳng trong cùng mặt bằng pháp luật như các thành phần kinh tế khác; phải thực hiện thay đổi đồng bộ, toàn diện, tránh tình trạng chắp vá, vướng đâu sửa đó, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trưởng Ban kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tin tưởng, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, sự quyết tâm của các tập đoàn, tổng công ty trong khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng với các đơn vị trong khối sẽ nhận diện và xử lý được các vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Khối và các doanh nghiệp trong khối để tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong thời gian tới./.

Trung Anh