Ngày 13/1, tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Chi, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng trong năm 2009.

Đồng chí Nguyễn Văn Chi nhấn mạnh, trong năm 2009 Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó tiếp tục tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong công tác tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện Điều 30 và trong chỉ đạo thực hiện Điều 32, Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chú trọng kiểm tra những lĩnh vực, đơn vị lâu nay ít được kiểm tra... Việc tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị 37 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng có ý nghĩa quan trọng hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; công tác tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng và tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2005 -2010. Công tác xây dựng ngành có chuyển biến căn bản về tổ chức bộ máy, bồi dưỡng đào tạo, bổ nhiệm, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công tác thi đua khen thưởng...

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2010, đồng chí Nguyễn Văn Chi yêu cầu các vụ khu vực, địa bàn phải rà soát thật kỹ thông qua giám sát các nguồn thông tin khác nhau để nắm chắc và phân loại được tình hình tổ chức đảng, đảng viên dự kiến tham gia cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt ở khu vực phụ trách. Các vụ tập trung giải quyết kịp thời và không để tồn đọng đơn thư tố cáo tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt các tỉnh uỷ, thành uỷ, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cán bộ dự nguồn cấp uỷ và đại biểu đi dự Đại hội XI của Đảng. Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động công tác kiểm tra, giám sát nói chung và hoạt động công tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng…

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2009; khẳng định, năm qua dù khối lượng công việc tăng nhiều so cùng kỳ nhưng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được giao… Triển khai nhiệm vụ năm 2010, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung giải quyết các vụ việc nổi cộm ở các địa phương, đơn vị để phục vụ tốt công tác nhân sự và việc tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng; tham mưu xây dựng quy hoạch và chuẩn bị nhân sự chức danh Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ Đại hội XI của Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, đảm bảo thực hiện có chất lượng, hiệu quả công việc được giao…/.