leftcenterrightdel
Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục cung ứng dịch vụ truyền hình về đối ngoại, phòng, chống thiên tai. (Ảnh: Anh Phú)  
 Xét đề nghị của VOV về việc Phê duyệt “Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình giai đoạn 2021-2025”, Thủ tướng Chính phủ đồng ý VOV tiếp tục thực hiện “Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp-nông thôn giai đoạn 2018-2020” theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ đến hết năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với VOV và các cơ quan liên quan rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp-nông thôn; bảo đảm hiệu quả, không chồng chéo, đúng quy định pháp luật, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cung ứng các dịch vụ truyền hình tuyên truyền về đối ngoại; về phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, hiểm họa phục vụ cộng đồng; về nông nghiệp-nông thôn giai đoạn 2018-2020, mục tiêu chung của Đề án là thực hiện thông tin tuyên truyền thông qua các chương trình truyền hình nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, tạo cầu nối thông tin từ trong nước với người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế; nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng cho người dân trong việc chủ động phòng, chống thiên tai, nâng cao kiến thức và kỹ năng sống an toàn, giảm thiểu các nguy cơ về hiểm họa cho cộng đồng, giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Nâng cao nhận thức của nhân dân ở các vùng nông thôn về chính sách, pháp luật của nhà nước đối với lĩnh vực nông nghiệp, phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình...

Mạnh Hùng