Nhiệm kỳ 2015-2020 là chặng đường ghi nhiều dấu ấn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn khi đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu do Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra:

1. Nổi bật trong nhiệm kỳ là kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh với tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 29,29%/năm, giá trị sản xuất năm 2019 đạt 32.279,3 tỷ đồng, gấp 3,18 lần so với năm 2015; đến năm 2020 ước đạt 36.561,2 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ; đến cuối năm 2019, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 80,9%, tỷ trọng ngành thương mại - dịch vụ - du lịch chiếm 15,7%, tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 3,4%.

- Sản xuất nông nghiệp tiếp tục ổn định, chuyển dịch mạnh từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản. Giá trị sản xuất nông nghiệp toàn huyện năm 2019 đạt 828,6 tỷ đồng. Trong đó, giá trị sản xuất bình quân 1 ha canh tác đạt từ 80,9 triệu đồng/ha năm 2015 tăng lên 95 triệu đồng/ha năm 2019 và năm 2020 ước đạt trên 100 triệu đồng/ha.

- Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng nhanh, chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng bình quân 5 năm ước đạt 35,15%/năm (chỉ tiêu Đại hội là 11,8%/năm). Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm đạt 40,92%; năm 2020 ước đạt 30.810,6 tỷ đồng, gấp 5,55 lần so với năm 2015.

- Thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục phát triển toàn diện, tăng trưởng bình quân 9,7%/năm, năm 2020 ước đạt 3.268,9 tỷ đồng, gấp gần 1,6 lần so với năm 2015. Số lượng khách du lịch bình quân mỗi năm ước đạt 3,85 triệu lượt, trong đó, số lượt khách nước ngoài đạt 259.850 người.

2. Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, chi ngân sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 là 2.881,9 tỷ đồng, bình quân đạt 576,4 tỷ đồng/năm, gấp 6,5 lần so với tổng thu ngân sách bình quân 5 năm giai đoạn 2011-2015 (88,6 tỷ đồng), tăng 5,5 lần so với kế hoạch chỉ tiêu 5 năm giai đoạn 2016-2020 (105 tỷ đồng)

3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện với lộ trình và giải pháp cụ thể, đồng bộ, quyết liệt, phù hợp. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2019 đạt 6.809,6 tỷ đồng. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của người dân; diện mạo nông thôn và đô thị có nhiều đổi mới rõ nét; thu nhập và đời sống tinh thần của người dân được nâng cao. Đến hết năm 2019, 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Gia Vân đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu (là 01 trong 07 xã đầu tiên của cả nước đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu); 02 thôn Thanh Uy và Tập Ninh (xã Gia Vân) đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu; huyện hoàn thành 09/09 tiêu chí và được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (hoàn thành trước 02 năm so với mục tiêu đề ra).

4. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục, kết quả xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục và xóa mù chữ có nhiều tiến bộ. Đến nay, 100% số trường Mầm non, Tiểu học, THCS và 66,6% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; hết năm 2020, có 03 trường Mầm non, 17 trường Tiểu học, 5 trường THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XXI đề ra); 100% giáo viên có trình độ đào tạo đạt chuẩn, 97% trên chuẩn.

Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện đồng bộ trên cả hai lĩnh vực: phòng bệnh và chữa bệnh, không để xảy ra dịch bệnh; các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả. Chất lượng khám chữa bệnh có chuyển biến rõ rệt, được dư luận nhân dân đánh giá tốt. Trung tâm Y tế huyện tiếp tục được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng quy mô giường bệnh. Dịch vụ y tế tư nhân phát triển mạnh, nhiều phòng khám tư nhân hình thành. Đội ngũ cán bộ y tế từ huyện đến cơ sở được nâng cao trình độ chuyên môn và y đức.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai tích cực các chương trình giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, qua đó đã nâng cao đời sống về vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách của nhà nước; đồng thời huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Các chương trình đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm mới cho 3.300 lao động, chủ yếu là lao động nông thôn, lao động thuộc hộ nghèo và lao động bị thu hồi đất để thực hiện các dự án. Thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên: Năm 2015 thu nhập bình quân đạt 22,74 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 đạt 45,1 triệu đồng/người/năm và năm 2020 đạt 50,1 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm mạnh từ 4,51% năm 2015 xuống còn 2,2% năm 2020.

Công tác quản lý môi trường được quan tâm. Thực hiện có hiệu quả Đề án thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện với tỉ lệ đạt trên 90%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh là 98,5%(chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội là 98%).

5. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Chủ động gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở. Nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn được chú trọng và thực hiện tốt, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hằng năm.

6. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, chất lượng, hiệu quả hoạt động có sự chuyển biến rõ nét. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh, của huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Công tác kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc được tăng cường, kịp thời biểu dương, khích lệ những thành tích đã đạt được; đồng thời có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là đối với cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ được các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, có sức lan tỏa lớn, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn hóa công sở, trách nhiệm nêu gương trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật trong đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Gia Viễn vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020, Cờ thi đua Quyết thắng năm 2019; Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018, 2019; Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020; Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Những ghi nhận nêu trên là động lực quan trọng để Đảng bộ và nhân dân huyện Gia Viễn tiếp tục vững bước trên con đường xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, sớm trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ của tỉnh Ninh Bình./.

HG