leftcenterrightdel
Trụ sở Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên 

Bám sát vào chỉ đạo của Tỉnh Ủy, HĐND và UBND tỉnh, năm 2019-2020, Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều cố gắng phối hợp với các sở, ban ngành chức năng triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, tăng cường công tác quản lý đầu tư, quy hoạch - xây dựng, tài nguyên môi trường...; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường xúc tiến đầu tư, quản lý hiệu quả dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước và các hoạt động dịch vụ; hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Để có được kết quả đột phá trong công tác thu hút đầu tư là nhờ những nỗ lực triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư ngày càng sôi động với sự nỗ lực, ủng hộ của các cấp các ngành trong tỉnh. Các hoạt động xúc tiến đầu tư đã có những chuyển biến tích cực và hiệu quả, đó là đã xây dựng và cập nhật các tài liệu xúc tiến đầu tư, các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư. Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án như: cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư. Các loại quy hoạch và cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh ngày càng được hoàn thiện…

Kết quả trong thu hút đầu tư đã đóng góp tích cực tới sự phát triển kinh tế địa phương thông qua đóng góp vào tốc độ tăng trưởng kinh tế và giá trị sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thu ngân sách nhà nước và kim ngạch xuất khẩu. Theo đó, trong năm 2019, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 616 doanh nghiệp (tăng 2,5% so với cùng kỳ), với số vốn đăng ký là 5,7 nghìn tỷ đồng (tăng 56,2% so với cùng kỳ). Trong năm còn có 139 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt đông đã hoạt động trở lại, nâng tổng số doanh nghiêp đăng ký hoạt động của toàn tỉnh lên 6.838 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 87.237 tỷ đồng.

Như vậy, cho thấy môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên đang rất thuận lợi, các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư cơ bản hoàn thiện trên cơ sở có lợi nhất cho nhà đầu tư. Hơn nữa, Thái Nguyên đang tạo ra một làn sóng đầu tư mới với hiệu ứng rất tích cực, trong đó nòng cốt là các dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài có công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại thân thiện môi trường, giá trị gia tăng cao. 

Tin, ảnh: PT