leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì họp báo 

Tại buổi họp báo thông tin về công tác tổ chức Đại hội diễn ra ngày 23/9 tại tỉnh Hòa Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tổng kết đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng.

Chủ trì buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin: Tính đến ngày 30/6/2020, 100% tổ chức cơ sở đảng đã hoàn thành xong việc tổ chức Đại hội. Đến ngày 7/8/2020, 13/13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức thành công Đại hội. Trước đó, để chuẩn bị và tổ chức tốt cho Đại hội đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 4 Tổ công tác do các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tại 13 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ huyện Lạc Thủy tổ chức Đại hội điểm, thành lập Tổ Công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện.

Theo đánh giá, nhìn chung, công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo tiến độ về thời gian, đáp ứng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng, thiết thực, không phô trương, hình thức, đảm bảo an toàn, tiết kiệm; phát huy được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, các tổ chức chính trị xã hội và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 233-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Báo cáo chính trị trình Đại hội được xây dựng đảm bảo kết cấu cả về nội dung và hình thức, tập hợp ý kiến tham gia của các tổ chức chính trị, nhân dân, cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo đã nghỉ hưu… Công tác nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định, đảm bảo các yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, độ tuổi, cơ cấu ngành, lĩnh vực, số dư, có tính kế thừa và phát triển. Công tác bầu cử được thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng, tôn trọng quyền ứng cử, đề cử của đảng viên, tỷ lệ cán bộ nữ, tuổi trẻ tham gia cấp ủy phù hợp với tình hình thực tế địa phương, các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel

Đại diện các cơ quan báo chí trao đổi với Ban tổ chức thông tin

liên quan tới Đại hội Đảng bộ tỉnh  

Về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, việc xây dựng dự thảo các văn kiện được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương; đảm bảo kết cấu cả về nội dung và hình thức. Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự cấp ủy tại Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung công tác nhân sự cấp ủy theo đúng quy trình.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XVII dự kiến là 53 đồng chí, danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 60 đồng chí, tỷ lệ đổi mới cấp ủy đạt trên 50% so với đầu nhiệm kỳ. Tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp đảm bảo tiêu chuẩn chung nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự kiến là 15 đồng chí. Danh sách giới thiệu nhân sự bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 17 đồng chí, đạt tỷ lệ số dư 13,3%; nữ 03 đồng chí, đạt tỷ lệ 17,6%; dân tộc thiểu sổ 58,8%; tỷ lệ đổi mới Ban Thường vụ bằng 64% so với đầu nhiệm kỳ.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền đã được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thiết thực trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua các hội nghị cấp ủy, cán bộ chủ chốt, qua đội ngũ báo cáo viên các cấp; sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể chính trị - xã hội; tuyên truyền trên panô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ phướn, bảng điện tử, các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội XIII của Đảng;... Các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng bộ cấp mình gắn với việc tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; huy động tối đa mọi nguồn lực, tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2025, kinh tế tỉnh Hòa Bình đạt mức trung bình của cả nước", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII là dịp để khẳng định những thành quả kinh nghiệm quan trọng cần phát huy, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; đánh giá thời cơ, yêu cầu phát triển cũng như những khó khăn, thách thức trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đề ra thể hiện ý chí, quyết tâm chính trị cao và khát vọng phát triển của Đảng bộ, nhân các dân tộc tỉnh Hòa Bình trong thời kỳ mới; qua đó, góp phần xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển nhanh, bền vững, góp sức cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

ĐP