leftcenterrightdel
Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến  học tập chuyên đề năm 2019
cho các cán bộ chủ chốt. (Ảnh: Nguyễn Toàn) 

Báo cáo từ Tỉnh ủy Điện Biên cho biết: Thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn, tinh giản biên chế và gắn với thực hiện tốt công tác dân vận. Các cấp ủy đảng, chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác cải cách hành chính; tổ chức rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; làm tốt công tác rà soát, kiểm soát và công bố thủ tục hành chính; công khai, minh bạch các thủ tục hành chính ...

UBND tỉnh đã ban hành 34 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã. Các thủ tục hành chính ngay sau khi được công bố đều được niêm yết công khai và đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia, Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin của các sở, ngành, địa phương; tiếp tục thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Năm qua, Tỉnh ủy Điện Biên tăng cường lãnh đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đang hoàn thiện các Đề án chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và thôn, bản, tổ dân phố.; theo đó, đã tiến hành sáp nhập 735 thôn, bản, đội, tổ dân phố để thành lập mới 363 thôn, bản, tổ dân phố mới (giảm 372 thôn, bản, tổ dân phố).

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã tăng cường kiểm tra cơ sở để nắm tình hình; kiểm tra kết quả triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở; tiếp xúc với nhân dân và thực hiện quy định “Lãnh đạo các cấp đối thoại trực tiếp với nhân dân”, kịp thời giải quyết những kiến nghị, bức xúc và nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là những lĩnh vực liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ, chính sách. Cụ thể, Huyện Mường Ảng: Xã Ẳng Tở đã kiện toàn được một số trưởng bản (khuyết trưởng bản trong nhiều năm do dân không tín nhiệm), giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai giữa xã Mường Đăng và xã Ngối Cáy; giải quyết những khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng công trình đường 42m, đường 27m và khu tái định cư tại Thị trấn Mường Ảng; Huyện ủy Điện Biên xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường và chấm dứt hoạt động đối với cơ sở luyện than cốc của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Tây Bắc tại khu vực đội 12,13,14 xã Thanh Xương ...

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng thư mục “Thông tin kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo” để đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh như: Công khai lịch tiếp công dân định kỳ hằng tháng của Thường trực Tỉnh ủy, Đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND tỉnh; đăng tải công khai thông tin về tiếp nhận, chỉ đạo và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị của công dân... chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên ở cả 3 cấp.

Báo cáo cho biết, trong năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã tiếp 1.246 lượt với 1.571 người (trong đó: số vụ việc cũ là 46; số vụ việc mới phát sinh là 1.200). So với cùng kỳ năm 2018 thì số lượt tiếp công dân giảm 14,3% (1.246/1.454); trong đó: cấp tỉnh 198 lượt với 259 người; cấp huyện 420 lượt với 643 người; cấp xã, phường, thị trấn 620 lượt với 658 người.

Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội” và “quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc ở cơ sở, nhất là hòa giải các tranh chấp, khiếu kiện của công dân. 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Tỉnh ủy Điện Biên tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết của đảng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh./.

PV