Chiến sĩ Trung đoàn Thủ đô vượt sông Hồng, rút khỏi Hà Nội, 17-2-1947.
(Ảnh tư liệu: baotanglichsu.vn)

Để cổ vũ tinh thần chiến đấu quên mình vì nước của các đội Cảm tử quân Thủ đô, ngày 27-1-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các chiến sĩ Cảm tử quân Thủ đô. Bức thư có đoạn: "Các em là đội cảm tử. Các em cảm tử để cho Tổ quốc quyết sinh1. Các em là đại biểu cái tinh thần tự tôn tự lập của dân tộc ta mấy nghìn năm để lại, cái tinh thần quật cường đó đã kinh qua Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, truyền lại cho các em. Nay các em gan góc tiếp tục cái tinh thần bất diệt đó để truyền lại cho nòi giống Việt Nam muôn đời về sau...

Các em hăng hái tiến lên, lòng Già Hồ, lòng Chính phủ và lòng toàn thể đồng bào luôn luôn bên cạnh các em".

------------

Chú thích:

1. Có không ít sách in là: "Các em là đội quyết tử. Các em quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh" chẳng hạn như cuốn Hồ Chủ tịch với các lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1962, tr.26-27 và cuốn Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1994. Theo ý kiến chúng tôi thì "quyết tử”, chứ không phải "cảm tử” vì Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý dùng cụm từ "quyết tử” để đối với "quyết sinh”; vả lại các nhân chứng lịch sử đều biết rõ các khẩu hiệu viết trên tường ở Thủ đô là "Quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh” (BT.).

------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 3, tr.161-162, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.