Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương về Cứu tế đỏ

Thứ tư, 11/09/2019 08:35
(ĐCSVN) - Ngày 28-3-1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương ra Nghị quyết Cứu tế Đông Dương vận động.

Thực dân Pháp tiến hành nhiều cuộc khủng bố trắng, dìm cách mạng trong máu lửa. Biết bao cảnh đàn áp man rợ diễn ra. Vì vậy, Đảng chủ trương lập Cứu tế đỏ ở Đông Dương, có vận động Cứu tế đỏ từ năm 1930.

"Nhiệm vụ phản đối khủng bố trắng không phải riêng cho Hội Cứu tế đỏ, nó là nhiệm vụ chung của Đảng, của các đoàn thể cách mạng quần chúng. Nhưng Hội Cứu tế đỏ Đông Dương, phân bộ của Quốc tế Cứu tế đỏ, trên mặt trận giai cấp tranh đấu chung của vô sản, nông dân, của tất cả lao động, lấy nhiệm vụ chống khủng bố trắng làm nhiệm vụ căn bản, chuyên lo giúp đỡ về tinh thần, về vật chất của những người cách mạng và gia đình họ, những đoàn thể bị đế quốc đàn áp, không phải riêng cho người cộng sản mà chung cho hết thảy những đảng phái, những cá nhân phản đối đế quốc vừa trong xứ vừa trong trường quốc tế”.

Tại thời điểm ra Nghị quyết, Cứu tế đỏ Đông Dương đã có nhưng phát triển chưa đều. Ở Nam Kỳ, Lào, Cứu tế đỏ có ảnh hưởng khá. Ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Cao Miên, Cứu tế đỏ còn kém. Cứu tế đỏ Đông Dương chưa có hệ thống, chưa sinh hoạt độc lập.

Đảng đề ra nhiệm vụ cho Cứu tế đỏ:

- Phải mở rộng thế lực của các Hội Cứu tế đỏ, thu hút được đa số quần chúng, tổ chức Cứu tế đỏ ở chỗ chưa có, nhất là ở khu vực công nghiệp. Hệ thống Cứu tế đỏ toàn Đông Dương phải bắt đầu gây dựng ngay.

- Đảng viên phải vào Cứu tế đỏ, hướng hoạt động của Cứu tế đỏ theo đường lối Đảng.

- Cứu tế đỏ phải là đoàn thể đấu tranh, phải huy động phong trào quần chúng đòi thả hết tù chính trị cùng với Cứu tế đỏ thế giới chống phát xít thế giới.

- Cứu tế đỏ phải ủng hộ các cuộc đấu tranh của công nông binh, tù chính trị, đấu tranh đòi quyền tổ chức và sinh hoạt công khai của Cứu tế đỏ và các tổ chức công khai phụ thuộc Cứu tế đỏ như quyền tìm luật sư, thầy thuốc.

- Cứu tế đỏ phải lập những ban chuyên lo về các mặt: tài chính, cứu trợ, liên lạc với tù nhân, bào chữa cho bị can.

- Phải mở rộng tuyên truyền về Cứu tế đỏ, tố cáo đế quốc khủng bố dã man. Cần đấu tranh với những tư tưởng và hành động sai lầm của các đoàn viên và hội viên Cứu tế đỏ về mặt tôn chỉ, tổ chức và đấu tranh của hội.

Nghị quyết khẳng định: Nhân dân Đông Dương đấu tranh ngày càng mạnh, vai trò của Cứu tế đỏ càng cần được chú trọng.

--------------

Xem thêm tài liệu tham khảo TẠI ĐÂY

Nguồn: Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, tr.375-377, NXB Chính trị Quốc gia, 2008.

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực