Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta đã nhận định “đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình”. Đại hội cũng đã Đề ra những mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế đến năm 2020. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc đoạn trích Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020.
Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước
"Cái gì khó khăn, cực khổ, cán bộ phải xung phong làm trước"
Trong Bài nói chuyện ở lớp chỉnh huấn cán bộ trí thức vào tối ngày 7/8/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói “Trong lúc khó khăn của dân tộc, khí tiết của...
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Những bài học lịch sử sau 20 năm đổi mới đất nước
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, trong phần nhìn lại 20 năm đổi mới đã...
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của Cách mạng Việt Nam thế kỷ XX
Báo cáo của BCHTW khóa VIII về các văn kiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trình bày ngày...