Giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của “Tạp chí Đỏ"

Thứ năm, 24/11/2022 18:31
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Chiều 24/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.
leftcenterrightdel
Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Phương Nhung)

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, trong những năm qua, Tạp chí Cộng sản luôn đi đầu trong tuyên truyền, giáo dục về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, những vấn đề phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại.

Tạp chí Cộng sản luôn đi tiên phong trong hướng dẫn lý luận và hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, động viên phong trào quần chúng; chủ động, tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Tạp chí tham gia tích cực và có hiệu quả vào việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Kết quả nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Tạp chí góp phần cùng các cơ quan lý luận khác cung cấp những luận cứ lý luận và thực tiễn quan trọng cho việc xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước. 

Bên cạnh đó, Tạp chí luôn tích cực đổi mới hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế theo hướng hiệu quả, thiết thực hơn; đóng góp quan trọng vào việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước trong quá trình hội nhập quốc tế. Tạp chí cũng không ngừng củng cố, mở rộng đội ngũ cộng tác viên, trọng tâm là đội ngũ cộng tác viên nòng cốt, các nhà khoa học lý luận chính trị trẻ; tích cực đổi mới công tác phát hành, bạn đọc, mở rộng quan hệ hợp tác, phối hợp tuyên truyền với các ban, bộ, ngành, các địa phương; phát huy ảnh hưởng đối với xã hội.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng thảo luận, trao đổi ý kiến liên quan đến các nội dung như xây dựng chiến lược phát triển Tạp chí Cộng sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đổi mới giải báo chí quốc gia đảm bảo cân bằng cơ hội tham dự giữa tác phẩm báo chí và tạp chí; phối hợp với Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thúc đẩy dự án tạp chí Alunamay điện tử; tăng cường nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phối hợp hội thảo khoa học…

Sau khi nghe đề xuất, kiến nghị của Tạp chí Cộng sản và ý kiến tham mưu của các vụ, chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao đội ngũ cán bộ, biên tập viên, phóng viên của Tạp chí Cộng sản những năm qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao, giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang của “Tạp chí Đỏ", xứng đáng là cơ quan lý luận và chính trị của Trung ương Đảng.

Tạp chí Cộng sản thực sự là ngọn cờ tiên phong truyền bá, hướng dẫn lý luận chính trị; tổng kết thực tiễn để bổ sung, phát triển lý luận; duy trì và thường xuyên cải tiến nhiều chuyên mục mang bản sắc riêng, để lại nhiều dấu ấn với bạn đọc; đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch và các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa", tích cực tham gia thông tin đối ngoại đối với các vấn đề ở tầm lý luận chính trị.

Trong những năm qua, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã có nhiều nỗ lực cơ cấu lại các ấn phẩm, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là xuất bản Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề gần đây có uy tín, ảnh hưởng tốt; có nhiều bước tiến trong nghiên cứu lý luận, khoa học, tổng kết thực tiễn gắn với ứng dụng kết quả nghiên cứu vào nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu của các ấn phẩm, chuyên mục, tác phẩm, xây dựng báo cáo tư vấn chính sách; chủ động và đa dạng hóa hình thức đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với mở rộng thông tin đối ngoại những vấn đề lý luận chính trị. Tạp chí Cộng sản đã xây dựng được một tập thể lãnh đạo đoàn kết, phát huy dân chủ, coi trọng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ sâu lý luận, sát thực tiễn, sắc nghiệp vụ, tích cực thúc đẩy chuyển đổi số, hiện đại hóa mô hình quản trị tòa soạn phù hợp tính chất tạp chí lý luận chính trị.

Phân tích bối cảnh, yêu cầu của tình hình mới đối với hoạt động của đơn vị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Tạp chí Cộng sản cần phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện trên tất cả các mặt nghiên cứu, tuyên truyền, hướng dẫn lý luận chính trị, tổng kết thực tiễn, đấu tranh tư tưởng - lý luận và thông tin đối ngoại… để tăng tính thuyết phục, với luận cứ khoa học xác đáng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Phương Nhung)

Để Tạp chí Cộng sản thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý một số nội dung:

Một là, Tạp chí Cộng sản phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, bản sắc của tạp chí lý luận chính trị, ngọn cờ tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy các mặt thuận lợi, kinh nghiệm hoạt động và thế mạnh của Tạp chí, khắc phục các khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đề cao tính lý luận, tính chiến đấu và tính thực tiễn trong tổ chức nghiên cứu, biên tập, xuất bản; bám sát Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương đê xây dựng kế hoạch nghiên cứu, tuyên truyền một cách khoa học, bài bản, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu "Nâng tầm tư duy lý luận của Đảng, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp kịp thời cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước" theo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, hướng tới mục tiêu đến năm 2045, khi nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao thì chúng ta sẽ có một hệ thống lý luận hoàn chỉnh, khoa học và hiện đại về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021; phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2021 - 2026 của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn với công tác tuyên truyền, xuất bản; lấy chất lượng nghiên cứu làm cơ sở cho nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, tính thuyết phục của mỗi ấn phẩm, chuyên mục, bài viết; lấy chất lượng ấn phẩm và hiệu quả tuyên truyền, uy tín, ảnh hưởng lan tỏa của Tạp chí làm tiêu chí đánh giá chất lượng nghiên cứu lý luận, khoa học, tổng kết thực tiễn; hướng tới định kỳ xây dựng báo cáo tư vấn ở tầm lý luận phục vụ Trung ương. Đa tầng hóa phương thức truyền thông (ấn phẩm in lý luận chuyên sâu, ấn phẩm in truyền thống, ấn phẩm in đại chúng, ấn phẩm điện tử, trang tiếng nước ngoài, sử dụng cánh tay nối dài là các cơ quan báo chí khác, truyền thông xã hội...) gắn với đa dạng hóa phương thức nghiên cứu (thông qua đề tài, hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, phối hợp với các địa phương, bộ ngành vừa nghiên cứu khoa học, vừa triển khai ấn phẩm...) giữa xây dựng những bài đơn nhất và tuyến bài dài kỳ; giữa truyền thông theo chiều rộng và tuyên truyền lấy chiều sâu làm chủ đạo; giữa tổ chức đề tài khoa học độc lập và tổ chức thành chương trình có hệ thống, bài bản, nghiên cứu dài hạn. 

Ba là, phải dày công chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, biên tập viên, phóng viên thật sự “sâu lý luận”, “sát thực tiễn”, “sắc nghiệp vụ”, định hình được những cây bút mang thương hiệu, xứng tầm Tạp chí Cộng sản, noi gương các thế hệ tiền bối; bảo đảm chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ làm lý luận, khắc phục tình trạng hẫng hụt hiện nay; sử dụng phương thức đặc thù để gây dựng, tập hợp, thắt chặt quan hệ với đội ngũ chuyên gia, các nhà lý luận - khoa học đầu ngành, có tâm, có tầm trên tất cả các lĩnh vực của đất nước; xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút cộng tác viên chiến lược cũng như cộng đồng các nhà khoa học trẻ đam mê công tác lý luận, hiểu biết và gắn bó với công tác tạp chí, có ý thức và trách nhiệm cho ra đời các sản phẩm báo chí chất lượng. Định hình cơ chế phối hợp hiệu quả giữa Tạp chí với các ban, bộ, ngành Trung ương, với các cơ quan nghiên cứu khoa học, lý luận, báo chí, truyền thông, với các địa phương, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu lý luận, truyền thông.

Bốn là, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác nghiên cứu lý luận, trong quy trình sản xuất, biên tập, duyệt tin bài; tận dụng thế mạnh công nghệ internet, truyền thông xã hội để đưa sản phẩm báo chí dễ tiếp cận với độc giả. Phát huy vai trò của truyền thông số đáp ứng yêu cầu tuyên truyền nhanh nhạy, kịp thời trong điều kiện báo, tạp chí in ngày càng chịu sức ép của báo mạng điện tử. 

Về các đề xuất, kiến nghị của Tạp chí Cộng sản, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Tạp chí và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp để giải quyết. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các vụ, đơn vị chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục tham mưu, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Tạp chí trong thời gian sớm nhất./.

Phương Nhung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

  Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình
Xác thực