leftcenterrightdel
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ôn lại truyền thống 90 năm của Ngành. 

Sáng 1/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020).

Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Phó trưởng ban Thường trực Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương; Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương qua các thời kỳ, đại biểu lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Diễn văn ôn lại kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Ngay trong quá trình hoạt động, để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng công tác truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đường lối cách mạng vào trong nước, vào các tầng lớp Nhân dân, nhất là các hạt nhân ưu tú. Và chính những hoạt động đó của Người đã đặt nền móng đầu tiên cho công tác tuyên truyền, tuyên giáo của Đảng; định hình sứ mệnh đi trước, mở đường của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, công tác tuyên truyền, giáo dục được tổ chức chặt chẽ; coi đây là mặt trận quan trọng hàng đầu trong toàn bộ hoạt động của Đảng. Ngay sau Hội nghị thành lập Đảng tháng 2 năm 1930, Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền - Cơ quan tham mưu chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động của Đảng, với nhiệm vụ trước mắt là tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, Chánh cương vắn tắt, Sách lược văn tắt và đường lối cách mạng; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân giác ngộ cách mạng, hiểu Đảng, ủng hộ Đảng, tin tưởng và đi theo Đảng.

Ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám". Sau khi được phát hành, Tài liệu “Ngày quốc tế đỏ, mồng một tháng Tám" đã tạo được tiếng vang lớn, cổ vũ mạnh mẽ quần chúng Nhân dân yêu nước đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc; chỉ trong một thời gian rất ngắn (từ tháng 8 đến tháng 10 năm 1930), đã có hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình cách mạng của Nhân dân ta nổ ra với khí thế và tính chất mới. Vị trí, vai trò và sức mạnh của công tác tuyên truyền - một hình thái công tác tư tưởng của Đảng đã được khẳng định và đi vào lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đó, ngày 1 tháng 8 năm 1930 đánh dấu hoạt động chính thức của cơ quan Cổ động và Tuyên truyền của Đảng - tiền thân của Ban Tuyên giáo Trung ương ngày nay.

Với ý nghĩa đặc biệt của sự kiện lịch sử này, năm 2000, Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày truyền thống công tác Tư tưởng - Văn hoá của Đảng. Năm 2007, sau khi Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hàng năm làm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự buổi Lễ. 

90 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng.

Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng Nhân dân; tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ: Nhìn lại những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng; ôn lại chặng đường gian khổ, hy sinh nhưng vô cùng vinh quang và tự hào trong 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu những thành tựu, kết quả mà Ngành ta đạt được, càng khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại, người khai sáng và đặt nền móng cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Tư tưởng của Người, mãi là ngọn đuốc soi đường để công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng tận tâm, tận lực với công việc, không ngừng tu rèn mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy, luôn tiên phong trên mặt trận tư tưởng, tuyên giáo của Đảng. Qua tất cả các thời kỳ cách mạng, càng gian khổ, khó khăn, càng nguy nan, phức tạp, những người làm công tác tuyên giáo lại càng được tôi rèn bản lĩnh chính trị vững vàng, càng bình tĩnh, tỉnh táo, càng đổi mới, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và chính từ trong khó khăn, thử thách cam go đó đã hun đúc nên truyền thống tốt đẹp của ngành Tuyên giáo, đó là: kiên trung, sắt son một lòng gắn bó với Đảng, với cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hà Đăng thay mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo ôn lại những kỷ niệm sâu sắc về Ngành. 

Tự hào về những thành tựu và truyền thống vẻ vang, song đồng chí Võ Văn Thưởng cũng cho rằng, công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Bối cảnh, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế đã và đang xuất hiện nhiều vấn đề mới cả về lý luận và thực tiễn cần phải được nghiên cứu, xử lý, giải quyết kịp thời. Nền kinh tế đất nước phát triển chưa bền vững. Bốn nguy cơ mà Đảng chỉ ra còn tồn tại, có mặt còn gay gắt hơn. Cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo và toàn vẹn lãnh thổ của Nhân dân ta còn cam go, phức tạp, lâu dài; những đòi hỏi mới của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, những thách thức an ninh phi truyền thống, như biến đổi khí hậu, dịch bệnh, an ninh mạng; sự chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị... với âm mưu, thủ đoạn và phương thức ngày càng tinh vi, xảo quyệt; những tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ sự phát triển bùng nổ internet, mạng xã hội; sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ... đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định: Thời gian qua, ngành Tuyên giáo đã tập trung hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn, đa dạng, với chất lượng, hiệu quả được nâng lên rõ rệt; một số mặt đạt chất lượng tốt, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cán bộ, đảng viên, Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Toàn Ngành đã làm tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân triển khai thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; đẩy mạnh tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Chủ động tham mưu có hiệu quả nhiều vấn đề mới, then chốt cả về lý luận và thực tiễn trên lĩnh vực tuyên giáo của Đảng. Tập trung chỉ đạo, định hướng kịp thời tư tưởng chính trị, dư luận xã hội trước những diễn biến phức tạp của đời sống chính trị quốc tế và tình hình thời sự trong nước, nhất là đối với những vấn đề “nóng”, có tính chất “phức tạp", “nhạy cảm”, mà đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm... Tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong lĩnh vực xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Tổ chức khoa học, đồng bộ và hiệu quả hơn công tác giáo dục lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, với tinh thần gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Đồng thời, cũng chú trọng công tác xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ngang tầm nhiệm vụ. Tuy nhiên, trước yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là trong việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giáo dục và truyền bá lý luận; định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông, internet và mạng xã hội; nắm tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng và Nhân dân, dự báo và phát hiện kịp thời các vấn đề mới; chỉ đạo, định hướng hoạt động văn hóa - văn nghệ; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ bộ máy, tổ chức, cán bộ tuyên giáo các cấp...

leftcenterrightdel
Đồng chí Bùi Thu Thanh thay mặt thế hệ trẻ bày tỏ sự trân quý những thành quả mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo vào dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua chào mừng 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Đặc biệt vào đúng thời điểm đất nước tuy đã đạt được những thành công bước đầu trong công tác phòng chống đại dịch COVID-19, nhưng hệ lụy và thách thức to lớn của đại dịch đó lại tiếp tục hiện hữu. Trong bối cảnh đó, để hoàn thành trọng trách lớn lao mà Đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các giải pháp về công tác tuyên giáo; làm cho công tác tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong đời sống xã hội; lan tỏa và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến; bồi dưỡng niềm tin của Nhân dân vào mục tiêu, lý tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng; khơi dậy khát vọng dân tộc; khích lệ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống Nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh quan hệ đối ngoại, giữ vững độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trước mắt phải tập trung tạo ra môi trường chính trị, tư tưởng thuận lợi, góp phần tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong tình hình mới, đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu mỗi cán bộ ngành Tuyên giáo phải ý thức rõ rằng, đối tượng của công tác tuyên giáo là con người; nội dung, phạm vi của công tác tuyên giáo trải rộng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống tinh thần xã hội; loại hình công tác tuyên giáo phong phú và đa dạng, phương pháp công tác tuyên giáo đòi hỏi sâu sắc và tinh tế trong ứng xử, chân thành trong đối thoại, sắc bén trong đấu tranh. Do vậy đòi hỏi mỗi cán bộ của ngành Tuyên giáo phải lao động cá nhân thật sự nghiêm túc, khoa học, vừa phải có năng lực tập hợp, kết nối các lực lượng làm công tác tuyên giáo rộng lớn và đa dạng, vừa phải biết sử dụng công nghệ và am hiểu các cung bậc cảm xúc của con người, luôn thấm nhuần sâu sắc về truyền thống vẻ vang của ngành, về sứ mệnh cao cả là “đi trước, mở đường”... Chỉ như vậy, chúng ta mới đưa lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng thâm nhập vào quần chúng, tạo thành sức mạnh vật chất to lớn để thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng cao cả là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Đồng chí Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 90 năm, toàn ngành Tuyên giáo quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên ngành Tuyên giáo là một chiến sỹ trên mặt trận tuyên giáo của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn.

leftcenterrightdel
 Một tiết mục văn nghệ tại buổi Lễ kỷ niệm.

Thay mặt các thế hệ cán bộ từng công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) bày tỏ sự bồi hồi, xúc động khi nhắc nhớ lại những kỷ niệm đối với ngành Tuyên giáo. Đồng chí Hà Đăng cho biết, chứng kiến những thành tựu của ngành trong thời gian qua cảm thấy tự hào về truyền thống lịch sử của ngành, tự hào về những thành tựu đã đạt được, cả trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất, đạo đức, luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân; từng bước trưởng thành qua các thời kỳ, lớp trước mở đường cho lớp sau, lớp sau kế tục lớp trước, tôn trọng, yêu thương nhau, cùng nhau gắn kết.

Thay mặt thế hệ trẻ, đồng chí Bùi Thu Thanh, Thư ký Tòa soạn Tạp chí Tuyên giáo bày tỏ sự trân quý những thành quả mà các thế hệ cha anh đi trước đã dày công vun đắp. Đồng chí cũng cho biết, đã học hỏi được ở những thế hệ đi trước nhiều bài học kinh nghiệm quý, đó là tính khoa học, kỷ cương trong công việc; là tình yêu thường, đùm bọc, sẻ chia và đoàn kết gắn bó trong cuộc sống. Đó là những hành trang tri thức của các thế hệ cha anh trong suốt 90 năm qua…/.

Hiền Hòa - Phạm Cường