Lễ công bố sách xuất bản 6 tháng cuối năm 2017 của NXB Chính trị quốc gia Sự thật.
Ảnh: HL

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Quang Dũng, Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Tính đến tháng 11/2017, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã cho ra mắt bạn đọc gần 700 ấn phẩm sách lý luận chính trị, pháp luật và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, có nhiều ấn phẩm có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hoá, pháp luật, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đồng thời, đã xuất bản một số ấn phẩm đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận nhằm phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Nhân dịp này, Nhà xuất bản đã chọn lọc giới thiệu các ấn phẩm quý, bao gồm: Bộ sách “Vững bước trên con đường đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm 2 tập: Tập 1: 2011 - 2014 và Tập 2: 2015 - 2017. Bộ sách tập hợp các bài viết, bài phát biểu, bài nói, trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đăng trên Báo Nhân Dân từ năm 2011 đến nay. Bộ sách tập trung vào các vấn đề đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh… Các bài viết, bài nói của Tổng Bí thư thể hiện quan điểm chỉ đạo, những trăn trở, tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo cao nhất của Đảng ta đối với những vấn đề quan trọng của đất nước, của Đảng, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Bộ sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng” gồm 2 tập (Tài liệu nghiệp vụ dùng cho cấp cơ sở và cấp trên cơ sở) do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương biên soạn, giới thiệu những quy định mới nhất của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; các mẫu văn bản dùng trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Cuốn sách “Phê phán các quan điểm sai trái, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" về chính trị trong Đảng” do Hội đồng Lý luận Trung ương tuyển chọn. Cuốn sách giới thiệu những bài viết của các tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, pháp luật, an ninh, quốc phòng… phân tích, đấu tranh, phê phán, phủ định những nhận định xuyên tạc, những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch nhằm phủ nhận những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đã đạt được trong những năm qua; đề xuất một số giải pháp thiết thực, khả thi, góp phần đấu tranh phê phán, ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng chính trị, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về chính trị trong Đảng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhiều ấn phẩm quý được giới thiệu đến công chúng trong dịp này. Ảnh: HL

Bộ sách dùng cho “Chương trình bồi dưỡng chuyên đề dành cho cán bộ, đảng viên và nhân dân” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, gồm 6 cuốn. Đây là 6 chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị: Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, Giáo dục đạo đức cách mạng trong thời kỳ mới, Hội nhập quốc tế, Vấn đề tôn giáo và chính sách tôn giáo, Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu hệ thống khá đầy đủ những kiến thức cơ bản, thiết thực đối với việc hình thành, củng cố, bồi dưỡng tư tưởng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên từng lĩnh vực.

Chào mừng Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 – 07/11/2017), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Nước Nga từ nguyên thuỷ đến hiện đại” của các tác giả Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Thị Thư. Cuốn sách đem lại cho người đọc những hiểu biết chung, cơ bản và hệ thống từ nguyên thuỷ đến hết thế kỷ XX, đặc biệt với những sự kiện nổi bật từ Cách mạng Tháng Mười Nga (1917) đến khi Nhà nước Liên Xô tan rã (1991) và 10 năm đầu của Liên bang Nga. Đồng thời, Nhà xuất bản ra mắt bạn đọc cuốn sách “Nước Nga: 100 năm sau Cách mạng Tháng Mười”. Cuốn sách tập hợp các bài nói và bài viết của Tổng thống Nga V.Putin, trong đó có một số bài do chính Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia phân tích chính trị - quân sự quốc tế, biên dịch, còn các Thông điệp Liên bang là bản dịch của Thông tấn xã Việt Nam.

Cả hai ấn phẩm được xuất bản nhằm góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống Việt - Nga đã được thử thách qua thời gian, các biến cố lịch sử, đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác, phát triển.

Bên cạnh đó, còn có một số tác phẩm quan trọng, có giá trị nghiên cứu chuyên sâu, cũng như có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, như: “Trần Đức Thảo - Tuyển tập”, tập I, được xuất bản nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông (26/9/1917 – 26/9/2017); cuốn sách “Quá trình đổi mới chính sách đối ngoại của Việt Nam với ASEAN giai đoạn 1986-2016” do TS. Lê Viết Duyên biên soạn; Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ” do GS. Phan Huy Lê làm Tổng Chủ biên, gồm bộ tổng quan 2 tập và một bộ chuyên khảo sâu gồm 10 tập. Bộ sách “Vùng đất Nam Bộ”  đã phác họa những nét cơ bản nhất tiến trình lịch sử của vùng đất và con người Nam Bộ, từ điều kiện tự nhiên, quan hệ tộc người, thiết chế quản lý xã hội, đời sống văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng, về quá trình xác lập chủ quyền của quốc gia Đại Việt, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế./.

Huy Lê